column
Distribution and Ecology of the Western Ecuador Frog Leptodactylus labrosus (Amphibia: Anura: Leptodactylidae)
Diego F. Cisneros-Heredia
2006, 27(3): 225-234.
Abstract PDF
Characteristics of Echolocation Calls and Summer Diet of Three Sympatric Insectivorous Bats Species
WEI Li, ZHOU Shan-yi, ZHANG Li-biao, LIANG Bing, HONG Ti-yu, ZHANG Shu-yi, *
2006, 27(3): 235-241.
Abstract PDF
Correlation of Group and Habitat Requirement for Alpine Blood Pheasants in the Initial Mating Period in Shiqu, Sichuan
LU Qing-bin, WANG Xiao-ming , *, WANG Zheng-huan
2006, 27(3): 243-248.
Abstract PDF
Roost-site Selection of Mrs Hume's Pheasant (Syrmaticus humiae) in Guangxi, China
JIANG Ai-wu, ZHOU Fang *, LU Zhou, HAN Xiao-jing, SUN Ren-jie, LI Xiang-lin
2006, 27(3): 249-254.
Abstract PDF
Inter-population Differences in Reproductive Life-history Traits of Blue-tailed Skinks (Eumeces elegans) from Hangzhou and Ningde, Eastern China
ZHANG Yong-pu , *, DU Wei-guo, SHOU Lu
2006, 27(3): 255-260.
Abstract PDF
Effect of Transport Space Allowance on Piglets' Behaviour and Performance
ZHOU Dao-lei, ZHAO Ya-jun*, LI Bao-ming*, SHI Zheng-xiang
2006, 27(3): 261-268.
Abstract PDF
Response of the Steppe Polecat (Mustela eversmanni) to the Odors of Prey and Predator
YANG Sheng-mei , *, WEI Wan-hong, YIN Bao-fa, FAN Nai-chang, ZHOU Wen-yang
2006, 27(3): 269-274.
Abstract PDF
Effects of Interspecific Competition on the Population Dynamics of Four Stored Grain Insect Pests
CUI Jin-bo, DENG Yong-xue , *, WANG Jin-jun, YANG Long-de, YANG Zi-li, JIANG Tian-ke
2006, 27(3): 275-280.
Abstract PDF
Extracting Soil Moisture Using Remote Sensing Techniques in Three Severe Locust Areas in Huanghua County,Heibei Province, Across Two Periods
LIU Zhen-bo , *, NI Shao-xiang, ZHA Yong, GE Yun-jian
2006, 27(3): 281-285.
Abstract PDF
Effects of Multiple Mating on Quantitative Depletion of Spermatozoa, Fecundity and Hatchability in Monochamus alternatus
YANG Hong, WANG Jin-jun , *, ZHAO Zhi-mo, YANG De-min, ZHANG Hong
2006, 27(3): 286-290.
Abstract PDF
Ultrastructure and Morphology of the Spermatozoa in Vibrissaphora boringii and Its Taxonomical Sense (Anura: Megophryidae)
ZHENG Zhong-hua *, XIE Feng, JIANG Jian-ping, FEI Liang
2006, 27(3): 291-298.
Abstract PDF
Isolation, Culture and Biological Characteristics of Bovine Mammary Epithelial Cells
DUO Shu-guang, WU Ying-ji *, LUO Fen-hua, BOU Shorgan
2006, 27(3): 299-305.
Abstract PDF
Phylogenetic Relationships of the Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera) Inferred from Nuclear 18S rDNA Sequences
LI Hong-mei, DENG Ri-qiang, WANG Xun-zhang , *
2006, 27(3): 307-316.
Abstract PDF
Construction of a Genetic Linkage Map in Fenneropenaeus chinensis Using RAPD and SSR Markers
SUN Zhao-ning, LIU Ping , *, LI Jian, MENG Xian-hong, ZHANG Xiu-mei
2006, 27(3): 317-324.
Abstract PDF
Construction of a cDNA Library of the Prefrontal Cortex of Rhesus Monkey
LI Yi , , HUANG Wei, ZHANG Xin, SU Bing , *
2006, 27(3): 325-330.
Abstract PDF
Preliminary Investigation of Avian Influenza in Wild Birds in the Highly Pathogenic Avian Influenza Infected Regions of Guangdong in Early 2004
ZHANG Chun-lan, WANG Jian-rong, HU Hui-jian , *, PENG Bo-yong, HU Jun-hua, GUO Yong-jie
2006, 27(3): 331-333.
Abstract PDF
Sakhalin Leaf-warbler and Japanese Yellow Bunting—Two New Bird Records from Zhejiang Province, China
XIONG Li-hu, Bo Petersson, LU Jian-jian, *
2006, 27(3): 335-336.
Abstract PDF