In Press

The final volume/issue numbers and page numbers are available for citation.
Role of cancer stem cell ecosystem on breast cancer metastasis and related mouse models
Xilei Peng, Haonan Dong, Lixing Zhang, Suling Liu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.411
Abstract FullText HTML PDF
Acetaminophen overdose-induced acute liver injury can be alleviated by static magnetic field
Han-Xiao Chen, Xin-Yu Wang, Biao Yu, Chuan-Lin Feng, Guo-Feng Cheng, Lei Zhang, Jun-Jun Wang, Ying Wang, Ruo-Wen Guo, Xin-Miao Ji, Wen-Jing Xie, Wei-Li Chen, Chao Song, Xin Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.410
Abstract FullText HTML PDF
Combining genome-wide association study and transcriptome analysis to identify molecular markers and genetic basis of population-asynchronous ovarian development in Coilia nasus
Yue Yu, Shi-Ming Wan, Cheng-You Huang, Shuang-Meng Zhang, Ai-Li Sun, Jun-Qi Liu, Shun-Yao Li, Yong-Fu Zhu, Shu-Xin Gu, Ze-Xia Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.336
Abstract FullText HTML PDF
Haplotype-resolved and chromosome-scale genomes provide insights into co-adaptation between the Amur tiger and Amur leopard
Hai-Meng Li, Bo-Yang Liu, Min-Hui Shi, Le Zhang, Shang-Chen Yang, Sunil Kumar Sahu, Liang-Yu Cui, Shan-Lin Liu, Nicolas Dussex, Yue Ma, Dan Liu, Wei-Yao Kong, Hao-Rong Lu, Yue Zhao, Love Dalén, Huan Liu, Tian-Ming Lan, Guang-Shun Jiang, Yan-Chun Xu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.232
Abstract FullText HTML PDF
Enterococcus faecalis provides protection during scavenging in carrion crow (Corvus corone)
Bin Hu, Jia-Min Wang, Qing-Xun Zhang, Jing Xu, Ya-Nan Xing, Bo Wang, Shu-Yi Han, Hong-Xuan He
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.320
Abstract FullText HTML PDF
Mitochondrial targeting sequence of magnetoreceptor MagR: More than just targeting
Yanqi Zhang, Peng Zhang, Junjun Wang, Jing Zhang, Tianyang Tong, Xiujuan Zhou, Yajie Zhou, Mengke Wei, Chuanlin Feng, Jinqian Li, Xin Zhang, Can Xie, Tiantian Cai
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.385
Abstract FullText HTML PDF