column
A Review of Chinese Species of Genus Cletus St?l (Hemiptera:Coreidae)
ZHENG Le-yi, DONG Jian-zhen
1995, 16(3): 199-206.
Abstract PDF
Four New Species of The Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,Sichuan of China (Lepidoptera:Hepialidae)
LIANG Xing-cai
1995, 16(3): 207-212.
Abstract PDF
Three New Species of The Genus Goniogryllus Chopard From China (Orthoptera:Gryllidae)
CHEN Jun, ZHENG Zhe-min
1995, 16(3): 213-217.
Abstract PDF
Ultrastructure of Frozen-Thawed Spermatozoa of The Boar
WU Guang-ming, QIN Peng-chun, ZHANG Qiu-ming, TAN Jing-he
1995, 16(3): 218-222.
Abstract PDF
A New Species and Four New Records of Cydnidae From Inner Mongolia-Xinjiang Region China (Hemiptera:Cydnidae)
Jorigtoo, Nonnaizab
1995, 16(3): 219-221.
Abstract PDF
Studies on The Acridoidea of Guangxi Autonomous Region Ⅰ.Composition of Acridoidea Fauna
JIANG Guo-fang
1995, 16(3): 223-231.
Abstract PDF
Morphogenetical Studies on The Marine Ciliate Euplotes charon (Protozoa,Ciliophora)
WANG Mei, SONG Wei-bo
1995, 16(3): 233-238.
Abstract PDF
The Characteristics of Nonshivering Thermogenesis and Cellular Respiration in The Tree Shrews
WANG Zheng-kun, LI Qing-fen, SUN Ru-yong
1995, 16(3): 239-246.
Abstract PDF
Law of Annual Cycle of The Thyroid Structure in Cobra
WU Rui-min, GAO Chen, DONG Da-hai, ZHOU Rui-xing, SHI Dong-zie
1995, 16(3): 247-254.
Abstract PDF
Effect of Cd[2+] on Gonadotropin Secretion of Pituitary From Common Carp (Cyprinus carpio L.) In Vitro
MA Guang-zhi, LIN Hao-ran, ZHANG Wei-min
1995, 16(3): 255-261.
Abstract PDF
Observation on Anatomy,Histology and Ultrastructure of The Lung of Agama stoliczkana
WU Song-lin, YANG Shu-fang
1995, 16(3): 262-280.
Abstract PDF
The Purification and Comparison of Chinese Scorpion Neurotoxins From Different Locations
LIU Yan-shun, WANG Miao, JIN Lei, LI Hong-min, WANG Da-cheng
1995, 16(3): 263-270.
Abstract PDF
The Establishment and Preservation of Lymphocyte Strain of Some Rare Primates
LIU Ai-hua, LIN Shi-ying, SHI Li-ming
1995, 16(3): 271-274.
Abstract PDF
Chromosome Study of Stone Marten (Martes foina intermedia)
LIU Rui-qing, NIE Wen-hui, CHEN Yu-ze
1995, 16(3): 275-279.
Abstract PDF
Application of L'-V Model to Testing Insect Population Spatial Pattern
LAN Xing-ping
1995, 16(3): 281-288.
Abstract PDF
A Survey of Conservation Biology
JI Wei-zhi, ZHU Jian-guo, HE Yuan-hui
1995, 16(3): 289-300.
Abstract PDF