WANG Rui-fang, SHI Li-ming, HE Wei-shun. 1989. The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake. Zoological Research, 10(2): 169-170.
Citation: WANG Rui-fang, SHI Li-ming, HE Wei-shun. 1989. The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake. Zoological Research, 10(2): 169-170.

The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return