BIAN Xiao-zhuang CAI Han-jun NING Shu-xiang, XONG Xi-kun, HAN Lian-xian, CHEN Xin et al.. 1991. Studies on the Karyotypes of Birds Ⅻ.15 Species of Nonpasserines.(Aves). Zoological Research, 12(4): 407-412.
Citation: BIAN Xiao-zhuang CAI Han-jun NING Shu-xiang, XONG Xi-kun, HAN Lian-xian, CHEN Xin et al.. 1991. Studies on the Karyotypes of Birds Ⅻ.15 Species of Nonpasserines.(Aves). Zoological Research, 12(4): 407-412.

Studies on the Karyotypes of Birds Ⅻ.15 Species of Nonpasserines.(Aves)

  • The karyotypes of 15 species of birds belonging to 10 nonpasserine families were studied from bone marrow cells with colchicine-hypotonic air drying technique.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return