FENG Shu-ju, SHI Li-ming. 1984. Karyotype and Chromosome Polymorphism in Eupolyphaga sinensis Walker. Zoological Research, 5(zk): 45-50.
Citation: FENG Shu-ju, SHI Li-ming. 1984. Karyotype and Chromosome Polymorphism in Eupolyphaga sinensis Walker. Zoological Research, 5(zk): 45-50.

Karyotype and Chromosome Polymorphism in Eupolyphaga sinensis Walker

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return