HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang. 1987. Effect of Continental Drift on Phylogeny of Termites. Zoological Research, 8(1): 55-60.
Citation: HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang. 1987. Effect of Continental Drift on Phylogeny of Termites. Zoological Research, 8(1): 55-60.

Effect of Continental Drift on Phylogeny of Termites

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return