Ming Zhang, Cai-Hui Wang, Yu-Xin Zheng, Qi-Gao Jiangzuo, Ye-Mao Hou, Peng Cao, Qing-Yan Dai, Ruo-Wei Yang, Feng Liu, Xiao-Tian Feng, Lin-Heng Mo, Qiao-Mei Fu. 2024. Ancient DNA unravels species identification from Laosicheng site, Hunan Province, China, and provides insights into maternal genetic history of East Asian leopards. Zoological Research, 45(1): 226-229. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.292
Citation: Ming Zhang, Cai-Hui Wang, Yu-Xin Zheng, Qi-Gao Jiangzuo, Ye-Mao Hou, Peng Cao, Qing-Yan Dai, Ruo-Wei Yang, Feng Liu, Xiao-Tian Feng, Lin-Heng Mo, Qiao-Mei Fu. 2024. Ancient DNA unravels species identification from Laosicheng site, Hunan Province, China, and provides insights into maternal genetic history of East Asian leopards. Zoological Research, 45(1): 226-229. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.292

Ancient DNA unravels species identification from Laosicheng site, Hunan Province, China, and provides insights into maternal genetic history of East Asian leopards

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return