Qiu-Qiu Zhang, Ya Li, Yu-Cheng Lin, Shu-Qiang Li, Zhi-Yuan Yao, Xiao-Qing Zhang. 2023. Regression of East Tethys resulted in a center of biodiversity: A study of Mysmenidae spiders from the Gaoligong Mountains, China. Zoological Research, 44(4): 737-738. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.206
Citation: Qiu-Qiu Zhang, Ya Li, Yu-Cheng Lin, Shu-Qiang Li, Zhi-Yuan Yao, Xiao-Qing Zhang. 2023. Regression of East Tethys resulted in a center of biodiversity: A study of Mysmenidae spiders from the Gaoligong Mountains, China. Zoological Research, 44(4): 737-738. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.206

Regression of East Tethys resulted in a center of biodiversity: A study of Mysmenidae spiders from the Gaoligong Mountains, China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return