Xing Liu, Fei Yang, Yi Li, Zhen-Peng Yu, Xin Huang, Lin-Xia Sun, Wen-Hua Ren, Guang Yang, Shi-Xia Xu. 2023. Evolution of p53 pathway-related genes provides insights into anticancer mechanisms of natural longevity in cetaceans. Zoological Research, 44(5): 947-949. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.058
Citation: Xing Liu, Fei Yang, Yi Li, Zhen-Peng Yu, Xin Huang, Lin-Xia Sun, Wen-Hua Ren, Guang Yang, Shi-Xia Xu. 2023. Evolution of p53 pathway-related genes provides insights into anticancer mechanisms of natural longevity in cetaceans. Zoological Research, 44(5): 947-949. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.058

Evolution of p53 pathway-related genes provides insights into anticancer mechanisms of natural longevity in cetaceans

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return