Feng-Juan Tian, Jing Li, Qi-Hang Tu, Shan Xu, Wen-Li Liu, Yang Li, Yu Bai, Jie Yu, Wen-Hua Liu, Yue-Qiang Xiao, Hui-Ying Ren, Yi-Gang Tong. 2023. Identification of a novel astrovirus from intestinal tissue of a donkey foal with severe diarrhea in China. Zoological Research, 44(5): 932-935. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.523
Citation: Feng-Juan Tian, Jing Li, Qi-Hang Tu, Shan Xu, Wen-Li Liu, Yang Li, Yu Bai, Jie Yu, Wen-Hua Liu, Yue-Qiang Xiao, Hui-Ying Ren, Yi-Gang Tong. 2023. Identification of a novel astrovirus from intestinal tissue of a donkey foal with severe diarrhea in China. Zoological Research, 44(5): 932-935. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.523

Identification of a novel astrovirus from intestinal tissue of a donkey foal with severe diarrhea in China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return