Qi-Quan Wang, Xin-Qiang Lan, Xue-Song Wei, Si-Man Xu, Ling-Zhen Liu, Xian-Ling Bian, Lin Zeng, Xiao-Long Guo, Ying-Qi Guo, Wen-Hui Lee, Yang Xiang, Yun Zhang. 2023. Amphibian pore-forming protein βγ-CAT drives metabolite release from small extracellular vesicles through channel formation. Zoological Research, 44(4): 739-742. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.510
Citation: Qi-Quan Wang, Xin-Qiang Lan, Xue-Song Wei, Si-Man Xu, Ling-Zhen Liu, Xian-Ling Bian, Lin Zeng, Xiao-Long Guo, Ying-Qi Guo, Wen-Hui Lee, Yang Xiang, Yun Zhang. 2023. Amphibian pore-forming protein βγ-CAT drives metabolite release from small extracellular vesicles through channel formation. Zoological Research, 44(4): 739-742. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.510

Amphibian pore-forming protein βγ-CAT drives metabolite release from small extracellular vesicles through channel formation

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return