Jin-Zhao Ke, Zhi-Xin Wen, Ming-Qiang Wang, Anderson Feijó, Tian Tian, Lin Xia, Qi-Sen Yang. 2023. Applying zeta diversity to understand species turnover patterns of small mammals in the Mountains of Southwest China. Zoological Research, 44(5): 939-942. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.409
Citation: Jin-Zhao Ke, Zhi-Xin Wen, Ming-Qiang Wang, Anderson Feijó, Tian Tian, Lin Xia, Qi-Sen Yang. 2023. Applying zeta diversity to understand species turnover patterns of small mammals in the Mountains of Southwest China. Zoological Research, 44(5): 939-942. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.409

Applying zeta diversity to understand species turnover patterns of small mammals in the Mountains of Southwest China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return