Yi-Xuan Li, Yanjie Zhang, Jack Chi-Ho Ip, Jing Liu, Chong Chen, Crispin T.S. Little, Yusuke Yokoyama, Moriaki Yasuhara, Jian-Wen Qiu. 2023. Phylogenetic context of a deep-sea clam (Bivalvia: Vesicomyidae) revealed by DNA from 1 500-year-old shells. Zoological Research, 44(2): 353-356. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.404
Citation: Yi-Xuan Li, Yanjie Zhang, Jack Chi-Ho Ip, Jing Liu, Chong Chen, Crispin T.S. Little, Yusuke Yokoyama, Moriaki Yasuhara, Jian-Wen Qiu. 2023. Phylogenetic context of a deep-sea clam (Bivalvia: Vesicomyidae) revealed by DNA from 1 500-year-old shells. Zoological Research, 44(2): 353-356. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.404

Phylogenetic context of a deep-sea clam (Bivalvia: Vesicomyidae) revealed by DNA from 1 500-year-old shells

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return