Dandan Yu, Yanghaopeng Long, Ling Xu, Jian-Bao Han, Jiawei Xi, Jianlin Xu, Lu-Xiu Yang, Xiao-Li Feng, Qing-Cui Zou, Wang Qu, Jiangwei Lin, Ming-Hua Li, Yong-Gang Yao. 2022. Infectivity of SARS-CoV-2 and protection against reinfection in rats. Zoological Research, 43(6): 945-948. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.339
Citation: Dandan Yu, Yanghaopeng Long, Ling Xu, Jian-Bao Han, Jiawei Xi, Jianlin Xu, Lu-Xiu Yang, Xiao-Li Feng, Qing-Cui Zou, Wang Qu, Jiangwei Lin, Ming-Hua Li, Yong-Gang Yao. 2022. Infectivity of SARS-CoV-2 and protection against reinfection in rats. Zoological Research, 43(6): 945-948. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.339

Infectivity of SARS-CoV-2 and protection against reinfection in rats

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return