Dalang Yu, Junwei Zhu, Jianing Yang, Yi-Hsuan Pan, Hailong Mu, Ruifang Cao, Bixia Tang, Guangya Duan, Zi-Qian Hao, Long Dai, Guo-Ping Zhao, Ya-Ping Zhang, Wenming Zhao, Guoqing Zhang, Haipeng Li. 2022. Global cold-chain related SARS-CoV-2 transmission identified by pandemic-scale phylogenomics. Zoological Research, 43(5): 871-874. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.238
Citation: Dalang Yu, Junwei Zhu, Jianing Yang, Yi-Hsuan Pan, Hailong Mu, Ruifang Cao, Bixia Tang, Guangya Duan, Zi-Qian Hao, Long Dai, Guo-Ping Zhao, Ya-Ping Zhang, Wenming Zhao, Guoqing Zhang, Haipeng Li. 2022. Global cold-chain related SARS-CoV-2 transmission identified by pandemic-scale phylogenomics. Zoological Research, 43(5): 871-874. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.238

Global cold-chain related SARS-CoV-2 transmission identified by pandemic-scale phylogenomics

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return