Wei Liu, Yue-Wen Wang, Huan Zhang, Xue-Feng Xie, Ao Ma, Qumar Zaman, Abdul Rafay Javed, Tanveer Abbas, Wasim Shah, Riaz Ahmad, Da-Ren Zhao, Hui Ma, Muhammad Zubair, Ranjha Khan, Qing-Hua Shi. 2022. Computationally predicted pathogenic USP9X mutation identified in infertile men does not affect spermatogenesis in mice. Zoological Research, 43(2): 225-228. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.409
Citation: Wei Liu, Yue-Wen Wang, Huan Zhang, Xue-Feng Xie, Ao Ma, Qumar Zaman, Abdul Rafay Javed, Tanveer Abbas, Wasim Shah, Riaz Ahmad, Da-Ren Zhao, Hui Ma, Muhammad Zubair, Ranjha Khan, Qing-Hua Shi. 2022. Computationally predicted pathogenic USP9X mutation identified in infertile men does not affect spermatogenesis in mice. Zoological Research, 43(2): 225-228. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.409

Computationally predicted pathogenic USP9X mutation identified in infertile men does not affect spermatogenesis in mice

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return