Ming-Liang Hu, Bao-Sheng Wu, Wen-Jie Xu, Cheng-Long Zhu, Yuan Yuan, Wen-Qi Lv, Qiang Qiu, Hai-Bin Zhang, Kun Wang, Chen-Guang Feng. 2022. Gene expression responses in zebrafish to short-term high-hydrostatic pressure. Zoological Research, 43(2): 188-191. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.352
Citation: Ming-Liang Hu, Bao-Sheng Wu, Wen-Jie Xu, Cheng-Long Zhu, Yuan Yuan, Wen-Qi Lv, Qiang Qiu, Hai-Bin Zhang, Kun Wang, Chen-Guang Feng. 2022. Gene expression responses in zebrafish to short-term high-hydrostatic pressure. Zoological Research, 43(2): 188-191. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.352

Gene expression responses in zebrafish to short-term high-hydrostatic pressure

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return