Yun-Peng Yang, Yong Lu, Pei-Jun Yu, Qi-Ming Liu, Chang-Shan Gao, Xiao-Tong Zhang, Qiang Sun. 2022. Characterization of gut microbial alterations in cynomolgus macaques during growth and maturation. Zoological Research, 43(2): 176-179. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.304
Citation: Yun-Peng Yang, Yong Lu, Pei-Jun Yu, Qi-Ming Liu, Chang-Shan Gao, Xiao-Tong Zhang, Qiang Sun. 2022. Characterization of gut microbial alterations in cynomolgus macaques during growth and maturation. Zoological Research, 43(2): 176-179. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.304

Characterization of gut microbial alterations in cynomolgus macaques during growth and maturation

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return