Xiu-Wei Yu, Tong-Tong Li, Xiao-Min Du, Qiao-Yan Shen, Meng-Fei Zhang, Yu-Dong Wei, Dong-Hui Yang, Wen-Jing Xu, Wen-Bo Chen, Chun-Ling Bai, Xue-Ling Li, Guang-Peng Li, Na Li, Sha Peng, Ming-Zhi Liao, Jin-Lian Hua. 2021. Single-cell RNA sequencing reveals atlas of dairy goat testis cells. Zoological Research, 42(4): 401-405. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.373
Citation: Xiu-Wei Yu, Tong-Tong Li, Xiao-Min Du, Qiao-Yan Shen, Meng-Fei Zhang, Yu-Dong Wei, Dong-Hui Yang, Wen-Jing Xu, Wen-Bo Chen, Chun-Ling Bai, Xue-Ling Li, Guang-Peng Li, Na Li, Sha Peng, Ming-Zhi Liao, Jin-Lian Hua. 2021. Single-cell RNA sequencing reveals atlas of dairy goat testis cells. Zoological Research, 42(4): 401-405. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.373

Single-cell RNA sequencing reveals atlas of dairy goat testis cells

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return