Wen-Bo Zhu, Chun-Lin Zhao, Chun-Lin Liao, Bei Zou, Dan Xu, Wei Zhu, Tian Zhao, Jian-Ping Jiang. 2020. Spatial and temporal patterns of amphibian species richness on Tianping Mountain, Hunan Province, China. Zoological Research, 41(2): 182-187. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.017
Citation: Wen-Bo Zhu, Chun-Lin Zhao, Chun-Lin Liao, Bei Zou, Dan Xu, Wei Zhu, Tian Zhao, Jian-Ping Jiang. 2020. Spatial and temporal patterns of amphibian species richness on Tianping Mountain, Hunan Province, China. Zoological Research, 41(2): 182-187. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.017

Spatial and temporal patterns of amphibian species richness on Tianping Mountain, Hunan Province, China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return