Ran Wang, Fu-Jia Yang, Xiao-Yan Zheng, Xian-Zheng Liao, Dong-Ying Fan, Hui Chen, Jing An. 2020. Long-term protection against dengue viruses in mice conferred by a tetravalent DNA vaccine candidate. Zoological Research, 41(1): 90-93. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.016
Citation: Ran Wang, Fu-Jia Yang, Xiao-Yan Zheng, Xian-Zheng Liao, Dong-Ying Fan, Hui Chen, Jing An. 2020. Long-term protection against dengue viruses in mice conferred by a tetravalent DNA vaccine candidate. Zoological Research, 41(1): 90-93. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.016

Long-term protection against dengue viruses in mice conferred by a tetravalent DNA vaccine candidate

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return