Jia-Li LI, Yong-Tang ZHENG, Xu-Dong ZHAO, Xin-Tian HU. 2016. Meeting report: the 4th symposium on animal models of non-human primates in Kunming, Yunnan, China. Zoological Research, 37(6): 361-365. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.6.361
Citation: Jia-Li LI, Yong-Tang ZHENG, Xu-Dong ZHAO, Xin-Tian HU. 2016. Meeting report: the 4th symposium on animal models of non-human primates in Kunming, Yunnan, China. Zoological Research, 37(6): 361-365. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.6.361

Meeting report: the 4th symposium on animal models of non-human primates in Kunming, Yunnan, China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return