column
2023-5 Contents
2023, 44(5): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Population genetics of marmosets in Asian primate research centers and loci associated with epileptic risk revealed by whole-genome sequencing
Xiangyu Yang, Yafei Mao, Xuan-Kai Wang, Dong-Ni Ma, Zhen Xu, Neng Gong, Barbara Henning, Xu Zhang, Guang He, Yong-Yong Shi, Evan E. Eichler, Zhi-Qiang Li, Eiki Takahashi, Wei-Dong Li
2023, 44(5): 837-847. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.514
Abstract FullText HTML PDF
ATF6 aggravates apoptosis in early porcine embryonic development by regulating organelle homeostasis under high-temperature conditions
Ming-Hong Sun, Wen-Jie Jiang, Xiao-Han Li, Song-Hee Lee, Geun Heo, Dongjie Zhou, Zhi Chen, Xiang-Shun Cui
2023, 44(5): 848-859. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.080
Abstract FullText HTML PDF
Identifying priority protection areas of key food resources of the giant panda
Ying-Jie Ma, Meng Wang, Xiao-Yu Hu, Xiao-Dong Gu, Yu-Mei Li, Fu-Wen Wei, Yong-Gang Nie
2023, 44(5): 860-866. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.526
Abstract FullText HTML PDF
Long-term potentiation-based screening identifies neuronal PYGM as a synaptic plasticity regulator participating in Alzheimer’s disease
Ting Wang, Yun-Qiang Zhou, Yong Wang, Liang Zhang, Xiang Zhu, Xiu-Yan Wang, Jing-Hui Wang, Lin-Kun Han, Jian Meng, Xian Zhang, Hong Luo, Qi-Lin Ma, Zhan-Xiang Wang, Yun-Wu Zhang
2023, 44(5): 867-881. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.123
Abstract FullText HTML PDF
Probing the processing of facial expressions in monkeys via time perception and eye tracking
Xin-He Liu, Lu Gan, Zhi-Ting Zhang, Pan-Ke Yu, Ji Dai
2023, 44(5): 882-893. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.003
Abstract FullText HTML PDF
Dihydroartemisinin inhibits plasmid transfer in drug-resistant Escherichia coli via limiting energy supply
Xue-Yang Wang, Huang-Wei Song, Tian Yi, Ying-Bo Shen, Chong-Shan Dai, Cheng-Tao Sun, De-Jun Liu, Jian-Zhong Shen, Cong-Ming Wu, Yang Wang
2023, 44(5): 894-904. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.084
Abstract FullText HTML PDF
Choline dehydrogenase interacts with SQSTM1 to activate mitophagy and promote coelomocyte survival in Apostichopus japonicus following Vibrio splendidus infection
Lian-Lian Sun, Ying-Fen Dai, Mei-Xiang You, Cheng-Hua Li
2023, 44(5): 905-918. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.106
Abstract FullText HTML PDF
Anthropogenic activity, hydrological regime, and light level jointly influence temporal patterns in biosonar activity of the Yangtze finless porpoise at the junction of the Yangtze River and Poyang Lake, China
Peng-Xiang Duan, Zhi-Tao Wang, Tomonari Akamatsu, Nick Tregenza, Guang-Yu Li, Ke-Xiong Wang, Ding Wang
2023, 44(5): 919-931. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.504
Abstract FullText HTML PDF
Identification of a novel astrovirus from intestinal tissue of a donkey foal with severe diarrhea in China
Feng-Juan Tian, Jing Li, Qi-Hang Tu, Shan Xu, Wen-Li Liu, Yang Li, Yu Bai, Jie Yu, Wen-Hua Liu, Yue-Qiang Xiao, Hui-Ying Ren, Yi-Gang Tong
2023, 44(5): 932-935. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.523
Abstract FullText HTML PDF
Vicariance and monsoon as drivers of diversification of nemacheilid loaches (Teleostei: Cypriniformes) around the Hengduan Mountains of China
Rui Min, Ya-Hui Zhao, Bin Kang, Xiao-Yong Chen, Jun-Xing Yang
2023, 44(5): 936-938. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.020
Abstract FullText HTML PDF
Applying zeta diversity to understand species turnover patterns of small mammals in the Mountains of Southwest China
Jin-Zhao Ke, Zhi-Xin Wen, Ming-Qiang Wang, Anderson Feijó, Tian Tian, Lin Xia, Qi-Sen Yang
2023, 44(5): 939-942. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.409
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of a non-lethal model of antibody-dependent enhancement of infection in A129 mice based on a non-mouse-adapted dengue virus strain
Han Wang, Ming-Wang Long, Li Zhang, Yue Pan, Jun-Ying Chen, Kai Feng, Qiang-Ming Sun
2023, 44(5): 943-946. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.002
Abstract FullText HTML PDF
Evolution of p53 pathway-related genes provides insights into anticancer mechanisms of natural longevity in cetaceans
Xing Liu, Fei Yang, Yi Li, Zhen-Peng Yu, Xin Huang, Lin-Xia Sun, Wen-Hua Ren, Guang Yang, Shi-Xia Xu
2023, 44(5): 947-949. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.058
Abstract FullText HTML PDF
cnfishbase: A cyber Chinese fish database
Yong-Rui Lu, Cheng-Chi Fang, Shun-Ping He
2023, 44(5): 950-953. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.087
Abstract FullText HTML PDF
Hypoxia tolerance in fish depends on catabolic preference between lipids and carbohydrates
Qiang Ma, Yuan Luo, Jia Zhong, Samwel Mchele Limbu, Ling-Yu Li, Li-Qiao Chen, Fang Qiao, Mei-Ling Zhang, Qiang Lin, Zhen-Yu Du
2023, 44(5): 954-966. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.098
Abstract FullText HTML PDF
Deep learning-based activity recognition and fine motor identification using 2D skeletons of cynomolgus monkeys
Chuxi Li, Zifan Xiao, Yerong Li, Zhinan Chen, Xun Ji, Yiqun Liu, Shufei Feng, Zhen Zhang, Kaiming Zhang, Jianfeng Feng, Trevor W. Robbins, Shisheng Xiong, Yongchang Chen, Xiao Xiao
2023, 44(5): 967-980. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.449
Abstract FullText HTML PDF
The known, unknown, and unknown unknowns of cell-cell communication in planarian regeneration
Jia-Jia Chen, Kai Lei
2023, 44(5): 981-992. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.044
Abstract FullText HTML PDF
Zoological Research Call for Papers: Special Issue on Pain, Addiction, and Anesthesia
2023, 44(5)
Abstract FullText HTML PDF