column
Contents
2021(6): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive annotation of the Chinese tree shrew genome by large-scale RNA sequencing and long-read isoform sequencing
Mao-Sen Ye, Jin-Yan Zhang, Dan-Dan Yu, Min Xu, Ling Xu, Long-Bao Lv, Qi-Yun Zhu, Yu Fan, Yong-Gang Yao
2021, 42(6): 692-709. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.272
Abstract FullText HTML PDF
Genome-wide scan for selective footprints and genes related to cold tolerance in Chantecler chickens
Nai-Yi Xu, Wei Si, Ming Li, Mian Gong, Jean-Marc Larivière, Hojjat Asadollahpour Nanaei, Pei-Pei Bian, Yu Jiang, Xin Zhao
2021, 42(6): 710-720. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.189
Abstract FullText HTML PDF
Sox9 is indispensable for testis differentiation in the red-eared slider turtle, a reptile with temperature-dependent sex determination
Hang-Bo Hui, Ling Xiao, Wei Sun, Ying-Jie Zhou, Hai-Yan Zhang, Chu-Tian Ge
2021, 42(6): 721-725. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.136
Abstract FullText HTML PDF
Novel rhino-like SHJHhr mice with thyroid dysfunction
Yong-Chao Li, Jin-Feng Gao, Ya-Lun Guan, Xiao-Yue Wei, Xue-Jiao Li, Yun-Feng Li, Zhong-Qiang Huang, Shu-Hua Liu, Ge Li, Ping Xu, Guang-Jin Pan, Yu Zhang
2021, 42(6): 734-738. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.211
Abstract FullText HTML PDF
Altered metabolic state impedes limb regeneration in salamanders
Zhe-Lun Peng, Bin-Xu Yin, Rui-Min Ren, Yin-Long Liao, Hao Cai, Heng Wang
2021, 42(6): 772-782. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.186
Abstract FullText HTML PDF
Emerging SARS-CoV-2 B.1.621/Mu variant is prominently resistant to inactivated vaccine-elicited antibodies
Xiaochun Xie, Jian-Bao Han, Guanqin Ma, Xiao-Li Feng, Xiaohong Li, Qing-Cui Zou, Zhong-Hua Deng, Jianxiong Zeng
2021, 42(6): 789-791. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.343
Abstract FullText HTML PDF
High-quality chromosome-level genome assembly of redlip mullet (Planiliza haematocheila)
Na Zhao, Hao-Bing Guo, Lei Jia, Qiu-Xia Deng, Chun-Hua Zhu, Bo Zhang
2021, 42(6): 796-799. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.255
Abstract FullText HTML PDF
Understanding autism spectrum disorders with animal models: applications, insights, and perspectives
Zhu Li, Yuan-Xiang Zhu, Li-Jun Gu, Ying Cheng
2021, 42(6): 800-824. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.251
Abstract FullText HTML PDF
Site-specific and seasonal variation in habitat use of Eurasian otters (Lutra lutra) in western China: implications for conservation
Qiao-Yun Wang, Kai-Dan Zheng, Xue-Song Han, Fang He, Xiang Zhao, Peng-Fei Fan, Lu Zhang
2021, 42(6): 825-833. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.238
Abstract FullText HTML PDF
The high diversity of SARS-CoV-2-related coronaviruses in pangolins alerts potential ecological risks
Min-Sheng Peng, Jian-Bo Li, Zheng-Fei Cai, Hang Liu, Xiaolu Tang, Ruochen Ying, Jia-Nan Zhang, Jia-Jun Tao, Ting-Ting Yin, Tao Zhang, Jing-Yang Hu, Ru-Nian Wu, Zhong-Yin Zhou, Zhi-Gang Zhang, Li Yu, Yong-Gang Yao, Zheng-Li Shi, Xue-Mei Lu, Jian Lu, Ya-Ping Zhang
2021, 42(6): 834-844. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.334
Abstract FullText HTML PDF
Author Guidelines for Submitting Manuscripts to Zoological Research
2021, 42(6): 845-845.
Abstract FullText HTML PDF
Career opportunities in KIZ
2021, 42(6): 846-846.
Abstract FullText HTML PDF
Diversifying on the Ark: multiple new endemic lineages of dwarf geckos from the Western Ghats provide insights into the systematics and biogeography of South Asian Cnemaspis (Reptilia: Squamata)
Saunak Pal, Zeeshan A. Mirza, Princia Dsouza, Kartik Shanker
2021, 42(6): 675-691. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.074
Abstract FullText HTML PDF
A new species of Micryletta (Amphibia: Anura: Microhylidae) from the Langbian Plateau in southern Vietnam
Nikolay A. Poyarkov, Tan Van Nguyen, Jian-Huan Yang, Vladislav A. Gorin
2021, 42(6): 726-733. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.228
Abstract FullText HTML PDF
Mitogenome and phylogenetic analyses support rapid diversification among species groups of small-eared shrews genus Cryptotis (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae)
Kai He, Xing Chen, Yin-Bin Qiu, Zhu Liu, Wen-Zhi Wang, Neal Woodman, Jesús E. Maldonado, Xinghua Pan
2021, 42(6): 739-745. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.199
Abstract FullText HTML PDF
Hif-1α/Hsf1/Hsp70 signaling pathway regulates redox homeostasis and apoptosis in large yellow croaker (Larimichthys crocea) under environmental hypoxia
Sheng-Yu Luo, Jing-Qian Wang, Cheng Liu, Xin-Ming Gao, Yi-Bo Zhang, Jie Ding, Cong-Cong Hou, Jun-Quan Zhu, Bao Lou, Wei-Liang Shen, Xiong-Fei Wu, Chun-Dan Zhang, Dao-Jun Tang
2021, 42(6): 746-760. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.224
Abstract FullText HTML PDF
Ancient DNA of the pygmy marmoset type specimen Cebuella pygmaea (Spix, 1823) resolves a taxonomic conundrum
Jean P. Boubli, Mareike C. Janiak, Leila M. Porter, Stella de la Torre, Liliana Cortés-Ortiz, Maria N. F. da Silva, Anthony B. Rylands, Stephen Nash, Fabrício Bertuol, Hazel Byrne, Felipe E. Silva, Fabio Rohe, Dorien de Vries, Robin M. D. Beck, Irune Ruiz-Gartzia, Lukas F. K. Kuderna, Tomas Marques-Bonet, Tomas Hrbek, Izeni P. Farias, Anneke H. van Heteren, Christian Roos
2021, 42(6): 761-771. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.143
Abstract FullText HTML PDF
A new species of Leptobrachella (Anura: Megophryidae) from central Guangxi, China
Wei-Cai Chen, Gui-Dong Yu, Zhi-Ying Cheng, Tao Meng, Hai Wei, Guang-Yong Zhou, Yan-Wu Lu
2021, 42(6): 783-788. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.179
Abstract FullText HTML PDF
Challenging Wallacean and Linnean shortfalls: Ectatosticta spiders (Araneae, Hypochilidae) from China
Jiang-Ni Li, Xun-You Yan, Ye-Jie Lin, Shu-Qiang Li, Hai-Feng Chen
2021, 42(6): 792-795. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.212
Abstract FullText HTML PDF