column
Contents
2020, 41(5): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Breast cancer animal models and applications
Li Zeng, Wei Li, Ce-Shi Chen
2020, 41(5): 477-494. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.095
Abstract FullText HTML PDF
Primary cilia in corneal development and disease
Ting Song, Jun Zhou
2020, 41(5): 495-502. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.109
Abstract FullText HTML PDF
Delayed severe cytokine storm and immune cell infiltration in SARS-CoV-2-infected aged Chinese rhesus macaques
Tian-Zhang Song, Hong-Yi Zheng, Jian-Bao Han, Lin Jin, Xiang Yang, Feng-Liang Liu, Rong-Hua Luo, Ren-Rong Tian, Hou-Rong Cai, Xiao-Li Feng, Chao Liu, Ming-Hua Li, Yong-Tang Zheng
2020, 41(5): 503-516. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.202
Abstract FullText HTML PDF
COVID-19-like symptoms observed in Chinese tree shrews infected with SARS-CoV-2
Ling Xu, Dan-Dan Yu, Yu-Hua Ma, Yu-Lin Yao, Rong-Hua Luo, Xiao-Li Feng, Hou-Rong Cai, Jian-Bao Han, Xue-Hui Wang, Ming-Hua Li, Chang-Wen Ke, Yong-Tang Zheng, Yong-Gang Yao
2020, 41(5): 517-526. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.053
Abstract FullText HTML PDF
Metformin improves boar sperm quality via 5′-AMP-activated protein kinase-mediated energy metabolism in vitro
Rong-Nan Li, Zhen-Dong Zhu, Yi Zheng, Ying-Hua Lv, Xiu-E Tian, De Wu, Yong-Jun Wang, Wen-Xian Zeng
2020, 41(5): 527-538. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.074
Abstract FullText HTML PDF
Assessment of mitochondrial function in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease using obese mouse models
Qiong-Ya Zhao, Ling-Hong Ge, Kun Zhang, Hai-Feng Chen, Xin-Xin Zhan, Yue Yang, Qing-Lin Dang, Yi Zheng, Huai-Bin Zhou, Jian-Xin Lyu, He-Zhi Fang
2020, 41(5): 539-551. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.051
Abstract FullText HTML PDF
Exploring European ancestry among the Kalash population: a mitogenomic perspective
Zia Ur Rahman, Yu-Chun Li, Jiao-Yang Tian, Qing-Peng Kong
2020, 41(5): 552-556. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.052
Abstract FullText HTML PDF
Effects of aging on gene expression in blood of captive Tibetan macaques (Macaca thibetana) and comparisons with expression in humans
Chao-Chao Yan, Xin-Shang Zhang, Liang Zhou, Qiao Yang, Min Zhou, Lin-Wan Zhang, Jin-Chuan Xing, Zhi-Feng Yan, Megan Price, Jing Li, Bi-Song Yue, Zhen-Xin Fan
2020, 41(5): 557-563. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.092
Abstract FullText HTML PDF
A tree shrew model for steroid-associated osteonecrosis
Qi Chen, Zhao-Xia Ma, Li-Bin Xia, Zhen-Ni Ye, Bao-Ling Liu, Tie-Kun Ma, Peng-Fei Bao, Xing-Fei Wu, Cong-Tao Yu, Dai-Ping Ma, Yuan-Yuan Han, Wen-Guang Wang, De-Xuan Kuang, Jie-Jie Dai, Rong-Ping Zhang, Min Hu, Hong Shi, Wen-Lin Wang, Yan-Jiao Li
2020, 41(5): 564-568. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.061
Abstract FullText HTML PDF
Co-selection may explain the unexpectedly high prevalence of plasmid-mediated colistin resistance gene mcr-1 in a Chinese broiler farm
Yu-Ping Cao, Qing-Qing Lin, Wan-Yun He, Jing Wang, Meng-Ying Yi, Lu-Chao Lv, Jun Yang, Jian-Hua Liu, Jian-Ying Guo
2020, 41(5): 569-575. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.131
Abstract FullText HTML PDF
First record of Theloderma pyaukkya Dever, 2017 (Anura: Rhacophoridae) in China, with range extension of Theloderma moloch (Annandale, 1912) to Yunnan
Li-Na Du, Shuo Liu, Mian Hou, Guo-Hua Yu
2020, 41(5): 576-580. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.083
Abstract FullText HTML PDF
A new species of Micryletta (Amphibia: Microhylidae) from southern Thailand
Chatmongkon Suwannapoom, Tan Van Nguyen, Parinya Pawangkhanant, Vladislav A. Gorin, Siriwadee Chomdej, Jing Che, Nikolay A. Poyarkov
2020, 41(5): 581-588. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.139
Abstract FullText HTML PDF
A new species of the genus Batrachuperus (Urodela: Hynobiidae) from Southwestern China
Jian-Li Xiong, Wei Luo, Xiao-Mao Zeng
2020, 41(5): 589-594. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.129
Abstract FullText HTML PDF
Cryptic diversity within three South American whip spider species (Arachnida, Amblypygi)
Florian Reveillion, Remi Wattier, Sophie Montuire, Leonardo Sousa Carvalho, Loïc Bollache
2020, 41(5): 595-598. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.068
Abstract FullText HTML PDF