column
Contents
2017, 38(2)
Abstract PDF
Call for papers of the special issue on Animal Models and Infectious Diseases
2017, 38(2)
Abstract PDF
The role of wildlife (wild birds) in the global transmission of antimicrobial resistance genes
Jing Wang, Zhen-Bao Ma, Zhen-Ling Zeng, Xue-Wen Yang, Ying Huang, Jian-Hua Liu
2017, 38(2): 55-80. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.003
Abstract PDF
Food restriction affects maternal investment but not neonate phenotypes in a viviparous lizard
Yang Wang, Zhi-Gao Zeng, Liang Ma, Shu-Ran Li, Wei-Guo Du
2017, 38(2): 81-87. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.011
Abstract PDF
Comparative study of the transfection efficiency of commonly used viral vectors in rhesus monkey (Macaca mulatta) brains
Shi-Hao Wu, Zhi-Xing Liao, Joshua D. Rizak, Na Zheng, Lin-Heng Zhang, Hen Tang, Xiao-Bin He, Yang Wu, Xia-Ping He, Mei-Feng Yang, Zheng-Hui Li, Dong-Dong Qin, Xin-Tian Hu
2017, 38(2): 88-95. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.015
Abstract PDF
Dynamic changes in DNA demethylation in the tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) brain during postnatal development and aging
Shu Wei, Hai-Rong Hua, Qian-Quan Chen, Ying Zhang, Fei Chen, Shu-Qing Li, Fan Li, Jia-Li Li
2017, 38(2): 96-102. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.013
Abstract PDF
Characterization of cyclophilin D in freshwater pearl mussel (Hyriopsis schlegelii)
Xiu-Xiu Liu, Cheng-Yuan Wang, Chun Luo, Jun-Qing Sheng, Di Wu, Bei-Juan Hu, Jun-Hua Wang, Yi-Jiang Hong
2017, 38(2): 103-109. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.018
Abstract PDF
FasParser: a package for manipulating sequence data
Yan-Bo Sun
2017, 38(2): 110-112. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.017
Abstract PDF
Author guidelines for submitting manuscripts to Zoological Research
2017, 38(2): 113-114.
Abstract PDF