column
Contents
2016, 37(5)
Abstract PDF
New challenge for bionics—brain-inspired computing
Shan YU
2016, 37(5): 261-262. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.261
Abstract PDF
Lamprey: a model for vertebrate evolutionary research
Yang XU, Si-Wei ZHU, Qing-Wei LI
2016, 37(5): 263-269. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.263
Abstract PDF
Concept of scientific wildlife conservation and its dissemination
Xue-Hong ZHOU, Xiao-Tong WAN, Yu-Hui JIN, Wei ZHANG
2016, 37(5): 270-274. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.270
Abstract PDF
What is the destiny of a threatened fish, Ptychobarbus chungtienensis, now that non-native weatherfishes have been introduced into Bita Lake, Shangri-La?
Wan-Sheng JIANG, Tao QIN, Wei-Ying WANG, Ya-Peng ZHAO, Shu-Sen SHU, Wei-Hong SONG, Xiao-Yong CHEN, Jun-Xing YANG
2016, 37(5): 275-280. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.275
Abstract PDF
Evolution and phylogenetic application of the MC1R gene in the Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes)
Qiong-Ying TANG, Li-Xia SHI, Fei LIU, Dan YU, Huan-Zhang LIU
2016, 37(5): 281-289. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.281
Abstract PDF
A new species of the genus Triplophysa (Cypriniformes: Nemacheilidae), Triplophysa daochengensis, from Sichuan Province, China
Yu-Yi WU, Zhi-Yu SUN, Yan-Shu GUO
2016, 37(5): 290-296. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.290
Abstract PDF
A new cave species of the Genus Triplophysa from Yunnan, China
Hong-Fu YANG, Wei-Xian LI, Zi-Ming CHEN
2016, 37(5): 297-300. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.296
Abstract PDF
Identification of candidate piRNAs in the gonads of Paralichthys olivaceus (Japanese flounder)
Chun-Lei WANG, Zhi-Peng WANG, Jia-Qi WANG, Ming-You Li, Xiao-Wu CHEN
2016, 37(5): 301-306. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.301
Abstract PDF
Identification of Sphaeroma terebrans via morphology and the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene
Xiu-Feng LI, Chong HAN, Cai-Rong ZHONG, Jun-Qiu XU, Jian-Rong HUANG
2016, 37(5): 307-312. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.307
Abstract PDF
Authorship misconduct
Beuy JOOB, Viroj WIWANITKIT
2016, 37(5): 313-313. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.313
Abstract PDF
Appointment of Dr. Wai-Yee Chan as the Associate Editor-in-Chief of Zoological Research
2016, 37(5): 314-314.
Abstract PDF