column
Volume 36, Issue 3 18 May 2015
2015, 36(3): 117-180.
Abstract PDF
A reflection on the significant findings published in Zoological Research over the past 35 years
Yong-Gang YAO, Yun ZHANG
2015, 36(3): 117-118.
Abstract PDF
New observations - with older ones reviewed - on mass migrations in millipedes based on a recent outbreak on Hachijojima (Izu Islands) of the polydesmid diplopod (Chamberlinius hualienensis, Wang 1956): Nothing appears to make much sense
Victor Benno MEYER-ROCHOW
2015, 36(3): 119-132.
Abstract PDF
Molecular characterization of an IL-1β gene from the large yellow croaker (Larimichthys crocea) and its effect on fish defense against Vibrio alginolyticus infection
Jun WU, Yu-Hong SHI, Xue-Heng ZHANG, Chang-Hong LI, Ming-Yun LI, Jiong CHEN
2015, 36(3): 133-141.
Abstract PDF
Selective recruitment of host factors by HSV-1 replication centers
Feng-Chao LANG, Xin LI, Olga VLADMIROVA, Zhuo-Ran LI, Gui-Jun CHEN, Yu XIAO, Li-Hong LI, Dan-Feng LU, Hong-Bo HAN, Ju-Min ZHOU
2015, 36(3): 142-151.
Abstract PDF
Social organization of Shortridge's capped langur (Trachypithecus shortridgei) at the Dulongjiang Valley in Yunnan, China
Ying-Chun LI, Feng LIU, Xiao-Yang HE, Chi MA, Jun SUN, Dong-Hui LI, Wen XIAO, Liang-Wei CUI
2015, 36(3): 152-160.
Abstract PDF
Establishment of HIV-1 model cell line GHOST(3) with stable DRiP78 and NHERF1 knockdown
Lin ZHANG, Xu-He HUANG, Ping-Ping ZHOU, Guo-Long YU, Jin YAN, Bing QIN, Xin-Ge YAN, Li-Mei DIAO, Peng LIN, Yi-Qun KUANG
2015, 36(3): 161-166.
Abstract PDF
Autophagy prevents autophagic cell death in Tetrahymena in response to oxidative stress
Si-Wei ZHANG, Jiang-Nan FENG, Yi CAO, Li-Ping MENG, Shu-Lin WANG
2015, 36(3): 167-173.
Abstract PDF
Purification and characterization of cholecystokinin from the skin of salamander Tylototriton verrucosus
Wen-Bin JIANG, Ma HAKIM, Lei LUO, Bo-Wen LI, Shi-Long YANG, Yu-Zhu SONG, Ren LAI, Qiu-Min LU
2015, 36(3): 174-177.
Abstract PDF
New Record of Lycodon liuchengchaoi in Anhui
Liang ZHANG, Li-Fang PENG, LeiYU, Zheng-Ping WANG, Li-Qun HUANG, Song HUANG
2015, 36(3): 178-180.
Abstract PDF