column
A phylogeny of the Tylototriton asperrimus group (Caudata: Salamandridae) based on a mitochondrial study: suggestions for a taxonomic revision
YUAN Zhi-Yong, JIANG Ke, Lü Shun-Qing, YANG Jun-Xiao, NGUYEN Quang Truong, NGUYEN Th
2011, 32(6): 577-584. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06577
Abstract PDF
Evolutionary fate and expression patterns of chimeric new genes in Drosophila melanogaster
ZHAN Zu-Bing, ZHANG Yue, ZHAO Ruo-Ping, WANG Wen
2011, 32(6): 585-595. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06585
Abstract PDF
Analysis of genetic diversity on 9 wild stocks of Taimen (Hucho taimen) by microsatellite markers
LIU Bo, KUANG You-Yi, TONG Guang-Xiang, YIN Jia-Sheng
2011, 32(6): 597-604. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06597
Abstract PDF
Alternative splicing of an ATP-binding cassette transporter ABCC10 in Tetrahymena thermophila
LU Xing-Yi, XIONG Jie, YUAN Dong-Xia, MIAO Wei
2011, 32(6): 605-610. DOI: 10.3724/SP.J.1141.201106605
Abstract PDF
Rhesus monkey (Macaca mulatta) muller cells exhibit retinal stem/progenitor cell features in vitro
GUO Xiang-Yu, JIN Li-Fang, JI Shao-Hui, JI Wei-Zhi
2011, 32(6): 611-616. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06616
Abstract PDF
Production of transgenic embryos through nuclear transfer using ovine fetal fibroblasts transferred with foreign genes
MA Yu-Zhen, REN Yu, ZHOU Xue-Yuan, LIU Dong-jun, XU Ri-Gan
2011, 32(6): 617-623. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06617
Abstract PDF
Waterbird habitat-selection during winter and spring in reclaimed coastal wetlands in Nanhui Dongtan, Shanghai
NIU Jun-Ying, HENG Nan-Nan, ZHANG Bin, YUAN Xiao, WANG Tian-Hou
2011, 32(6): 624-630. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06624
Abstract PDF
Community composition, seasonal dynamics and interspecific correlation of waterbirds in the Qiantangjiang River estuary and Hangzhou Bay
JIANG Ke-Yi, WU Ming, SHAO Xue-Xin
2011, 32(6): 631-640. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06631
Abstract PDF
Cloning of hemoglobin-α1 from half-smooth tongue sole (Cynoglossus semilaevis) and its expression under short-term hypoxia
WANG Zi-Sheng, QI Zhi-Tao, TIAN Jing-Yun, QIU Ming, ZHAO Wei-Hong, WANG Ai-Min, HUA
2011, 32(6): 641-646. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06641
Abstract PDF
Role of PTEN in mouse pre-implantation development
WANG Xi-Hong, HE Xie-Chao, HAN Shu-Biao, JI Wei-Zhi, ZHENG Ping
2011, 32(6): 647-650. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06647
Abstract PDF
New details indicated by different stainings during conjugation of ciliated protozoa Paramecium
GAO Xin, YANG Xian-Yu, ZHU Jia-Jun, YUAN Jin-Qiang, WANG Yi-Wen, SONG Min-Guo
2011, 32(6): 651-656. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06651
Abstract PDF
External morphological characteristics during the embryonic development of Portunus pelagicus
LIAO Yong-Yan, LI Feng, DONG Xue-Xing
2011, 32(6): 657-662. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06657
Abstract PDF
Histological and immunocytochemical study of deferens ducts in the Chinese rat snake (Zaocys dhumnades)
LIANG Gang, LIU Qiao-Qiao, YU Hu-Hu, WANG Qiong-Xia
2011, 32(6): 663-669. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06663
Abstract PDF
Effects of propranolol on acquisition and retrieval of morphine- induced conditioned place preference memories in ICR mice
MAO Yu, YANG Shang-Chuan, LIU Chang, MA Yuan-Ye, HU Xin-Tian
2011, 32(6): 670-674. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06670
Abstract PDF
Population and distribution of western black crested gibbon (Nomascus concolor) at Ailao Mountain, Xinping, Yunnan
LI Guo-Song, YANG Xian-Ming, ZHANG Hong-Yu, LI Wei
2011, 32(6): 675-683. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06675
Abstract PDF
A new record of a Gekkonid (Cyrtodactylus wayakonei) from Yunnan, China
YUAN Si-Qi1, 2, RAO Ding-Qi
2011, 32(6): 684-688. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06684
Abstract PDF
Genetic mechanism and evolutionary significance of the origin of parthenogenetic insects
WANG Cheng-Ye
2011, 32(6): 689-695. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.06689
Abstract PDF