column
Special  Issue for Animal Model of Hunman Diseases
2011, 32(1): 1-114.
Abstract PDF
Animal models of human diseases
XU Lin
2011, 32(1): 2-3. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01001
Abstract PDF
Detection and comparison of physiological indexes in the wild and laboratory tree shrew
MA Xu-Tong, LI Fu-Lin, JIANG Hong-Jun, LI Wen-Hui, ZHANG Yun, DU Ting-Yi
2011, 32(1): 4-10. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01004
Abstract PDF
Sero-epidemiology of six viruses natural infection in Tupaia belangeri chinensis
HAN Jian-Bao, ZHANG Gao-Hong, DUAN Yong, MA Jian-Ping, ZHANG Xi-He, LUO Rong-Hua,
2011, 32(1): 11-16. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01011
Abstract PDF
Genetic diversity and matrilineal structure in Chinese tree shrews inhabiting Kunming, China
CHEN Shi-Yi, XU Ling, Lü Long-Bao, YAO Yong-Gang
2011, 32(1): 17-23. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01017
Abstract PDF
Tree shrew models: A chronic social defeat model of depression and a one-trial captive conditioning model of learning and memory
WANG Jing, ZHOU Qi-Xin, TIAN Men, YANG Yue-Xiong, XU Lin
2011, 32(1): 24-30. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01024
Abstract PDF
Expression of cannabinoid and opioid receptors in nervous as well as immune systems of Macaca mulatta and Tupaia belangeri
ZHANG Qing-Yu, FAN Xiao-Na, CAO Yi
2011, 32(1): 31-39. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01031
Abstract PDF
Identification of the TRIM5/TRIMCyp heterozygous genotype in Macaca assamensis
CAO Guang, NIE Wen-Hui, LIU Feng-Liang, KUANG Yi-Qun, WANG Jin-Huan, SU Wei-Ting, ZH Y
2011, 32(1): 40-49. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01040
Abstract PDF
Differential expression of six obesity-related genes with different disease phases of T2DM in cynomolgus monkey
JIN Li-Sha, HAO Xiang-Fen, PENG Bai-Lu, ZHANG Yan-Chun, WAN Yu-Ling, JI Fang, XIA Ji-
2011, 32(1): 50-55. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01050
Abstract PDF
Application of flow cytometry to detect ABO blood group antibody levels in rhesus monkeys and cynomolgus monkeys
ZHANG Chi, WANG Xiao-Xiao, WANG Lu, XIANG Ying, WEI Qing, WANG Wan-Yu, XIONG Yu-Lian
2011, 32(1): 56-61. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01056
Abstract PDF
Association of the schizophrenia susceptible gene DKK4 with brain volume in Chinese populations
ZHANG Li-Hua, LI Ming, SHI Xiao-Dong, REN Hui, SU Bing, XU Zhong
2011, 32(1): 62-65. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01062
Abstract PDF
Preliminary investigation of viruses to the wild tree shrews (Tupaia belangeri chinese)
WANG Xin-Xing, LI Jing-Xiao, WANG Wen-Guang, SUN Xiao-Mei, HE Chun-Yan, DAI Jie-
2011, 32(1): 66-69. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01066
Abstract PDF
Progress of non-human primate animal models of cancers
XIA Hou-Jun, CHEN Ce-Shi
2011, 32(1): 70-80. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01070
Abstract PDF
Sleep disorder, a potential early diagnostic marker for psychiatric and neurodegenerative diseases
CHEN Yan-Mei, QIN Dong-Dong, JIANG Hui-Hui, HU Xin-Tian, MA Yuan-Ye
2011, 32(1): 81-90. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01081
Abstract PDF
Progress on nonhuman primate models of diabetes mellitus
LIANG Bin, WU Xiao-Yun
2011, 32(1): 91-96. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01091
Abstract PDF
Progress in studies on HCV receptor of Tupaia as a potential hepatitis C animal model
LI Yao, DAI Jie-Jie, SUN Xiao-Mei, XIA Xue-Shan
2011, 32(1): 97-103. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01097
Abstract PDF
Progress on establishment of tree shrew(Tupaia) chronic infection with HBV in vivo
LI Yuan, SU Jian-Jia, YANG Chun, CAO Ji, OU Chao, LIANG Liang, YANG Fang, WANG
2011, 32(1): 104-108. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01104
Abstract PDF
Progress and prospect in research on laboratory tree shrew in China
SHEN Pei-Qing, ZHENG Hong, LIU Ru-Wen, CHEN Li-Ling, LI Bo, HE Bao-Li, LI Jin-Tao, BE
2011, 32(1): 109-114. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.01109
Abstract PDF