column
Population Genetic Diversity of Roe Deer (Capreolus pygargus) in Mountains of Heilongjiang Province
LIU Yan-hua, ZHANG Ming-hai
2009, 30(2): 113-120. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02113
Abstract PDF
Effects of Sample Size and Loci Number on Genetic Diversity in Wild Population of Grass Carp Revealed by SSR
LI Ou, ZHAO Ying-ying, GUO Na, LU Cui-yun, SUN Xiao-wen
2009, 30(2): 121-130. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02121
Abstract PDF
Chromosome Preparation and Preliminary Observation of Two Amphioxus Species in Xiamen
ZHANG Qiu-jin, LI Guang, SUN Yi, WANG Yi-quan
2009, 30(2): 131-136. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02131
Abstract PDF
Developmental Expression of an Amphioxus (Branchiostoma belcheri) Gene Encoding a GATA Transcription Factor
ZHANG Yu-jun, MAO Bing-yu
2009, 30(2): 137-143. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02137
Abstract PDF
Full-length cDNA Cloning and Tissues Expression Analysis of Ferritin Gene from Acipenser sinensis
CHEN Xiao-wu, SHI Zhi-yi, CHENG Qian-qian
2009, 30(2): 144-150. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02144
Abstract PDF
Sperm Cryopreservation in Sparus macrocephalus and DNA Damage Detection with SCGE
YE Ting, ZHU Jun-quan, YANG Wan-xi, WEI Pin, WU Xiong-fei
2009, 30(2): 151-157. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02151
Abstract PDF
The Potential of Rat Inner Cell Mass and Fetal Neural Stem Cells to Generate Chimeras
GUO Ji-tong, LI Xue-feng, Shahnaz Fida, GOU Kemian, Nakisa Malakooti, ZHANG Chun-fan
2009, 30(2): 158-164. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02158
Abstract PDF
Isolation and Molecular Cloning of Insulinotropic Peptide from the Skin Secretions of Amolops loloensis and the Study of Its Bioactivities
FENG Hao, LI Zong-jie, LV Yi, WANG Mei-juan, LI Jian-xu
2009, 30(2): 165-170. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02165
Abstract PDF
Effects of the Antimicrobial Peptide OH-CATH on Escherichia coli
Chen Xin-xin, Yu guo-yu, ZHAN Yan, Zhang Yun, Shen Ji-hong, Lee We
2009, 30(2): 171-177. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02171
Abstract PDF
Antibacterial Activity Investigation of Human Semenogelin I Derived Peptides
Chen Xin-xin, Yu guo-yu, ZHAN Yan, Zhang Yun, Shen Ji-hong, Lee We
2009, 30(2): 178-184. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02178
Abstract PDF
Investigation of Fish Resources in Hechi Prefecture of Guangxi Province,with Comparison of Fish Biodiversity Between Two Tributaries
WEI Ri-feng, ZHENG Lan-ping, CHEN Xiao-yong, YANG Jun-xing
2009, 30(2): 185-194. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02185
Abstract PDF
A New Nemacheiline Loach of Genus Yunnanilus (Balitoridae) from Guangxi, China—Yunnanilus jinxiensis
ZHU Yu, DU Li-na, CHEN Xiao-yong, YANG Jun-xing
2009, 30(2): 195-198. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02195
Abstract PDF
Effects of Withdrawal on Y-maze Spatial Recognition Memory in Mice after Long-term Morphine Injection
LIU Xiao-fen, YAN Zi-li, WANG Jian-hong, HU Xin-tian, MA Yuan-ye
2009, 30(2): 199-203. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02199
Abstract PDF
New Record of a Bat Species from China, Hipposideros cineraceus (Blyth, 1853)
TAN Min, ZHU Guang-jian, HONG Ti-yu, YE Jian-ping, ZHANG Li-biao
2009, 30(2): 204-208.
Abstract PDF
Discovery of Tanichthys albonubes Lin 1932 (Cyprinidae) on Hainan Island, and Notes on Its Ecology
CHAN Bosco Pui Lok, CHEN Xiang-lin
2009, 30(2): 209-214. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02209
Abstract PDF
A Method for Analysis of Habitat Selection Data: Bailey’s Interval
RONG Ke, ZONG Cheng, MA Jian-zhang
2009, 30(2): 215-220. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02215
Abstract PDF
Mechanisms of Avian Magnetic Orientation
Joshua Dominic Rizak, CHE Yi
2009, 30(2): 221-224. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.02221
Abstract PDF