column
Molecular Clone, Expression, Structure and Function Study
of Beijing Fatty Chicken ADSL Gene
LIU Chang-qing, LIU Shuai, BAO A-dong, LU Tao-feng, WU Hong-mei, ZHANG Hong-hai
2008, 29(4): 353-362.
Abstract PDF
A Human-specific Mutation Leads to Reduced Interaction Between miR-124a and One of Its Target Genes, PLOD3
HUANG Lin , , ZHANG Rui , SU Bing
2008, 29(4): 363-367. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04363
Abstract PDF
Construction and Analysis of A Directional Xenopus laevis Embryonic cDNA Library for Yeast Two-hybrid Using Modified Random Primers
WU Jing-yang, LI Chao-cui, KONG Qing-hua, MAO Bing-yu
2008, 29(4): 368-372. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04368
Abstract PDF
Searching for Protein-coding Genes Using Microsatellites in Common Carp by Comparing to Zebrafish EST Database
CHANG Yu-mei, KUANG You-yi, LIANG Li-qun, LU Cui-yun, HE Jian-guo
2008, 29(4): 373-378. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04373
Abstract PDF
Structure of the Mitochondrial DNA Control Region and Population Genetic Diversity Analysis of Anabarilius grahami (Regan)
YANG Bo, CHEN Xiao-yong, YANG Jun-xing
2008, 29(4): 379-385. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04379
Abstract PDF
Mechanism of -CAT Cell Nuclear Transportation andSelectively Killing of Tumor cells
HE Ying-ying, LIU Shu-bai, QIAN Jin-qiao, LEE Wen-hui, ZHANG Yun
2008, 29(4): 386-398. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04386
Abstract PDF
Purification and Characterization of 5′-nucleotidase from Trimeresurus albolabris Venom
CHEN Xia, YU Xiao-dong, DENG Min, LI Hui, LIN Yi-xin, HE Qi-yi, LIU Jian-ping
2008, 29(4): 399-404. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04399
Abstract PDF
Influence of Different FGF2-expressing Feeder Layers on the Self-renewal and Pluripotency of Rhesus Monkey Embryonic Stem Cells
ZHANG Jing, WEI Qiang, LU Bin, CHEN Yong-chang, CHEN Hong-wei, LI Rong-rong
2008, 29(4): 405-414. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04405
Abstract PDF
A “2+2 days” Fast Protocol for the Generation of Dendritic
Cells from Human Blood Monocytes
LU Xiao-peng, LI Jian, SUN Zheng-hua, ZHAO Na, LIU Jie, ZHANG Hua-tang
2008, 29(4): 415-420. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04415
Abstract PDF
Establishment and Characterization of THP-1 Cell Model Stably Expressing HIV-1 Auxiliary Protein Rev
ZHOU Hui-fang, LU Xiao-peng, SUN Zheng-hua, GUO Yan, ZHANG Hua-tang
2008, 29(4): 421-426. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04421
Abstract PDF
Inhibitory Effect of Fluorocitrate on the Proliferation of Cultured Glioblastomas G422 Cells
QU Jia-gui, WANG Zheng-bo, DONG Jin-run, MA Yuan-ye
2008, 29(4): 427-430. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04427
Abstract PDF
Distribution of Like-muscarinic Acetylcholine Receptor M2 in the Brain of Three Castes of Polyrhachis vicina
BU Cui-ping, XI Geng-si, LIANG Ai-ping, OUYANG Xia-hui
2008, 29(4): 431-437. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04431
Abstract PDF
Faunistic and Distribution of Eumolpidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) Species in Heilongjiang Province, China
LI Xing-peng, LI Cheng-de, SONG Li-wen, CHEN Yue-qu, WANG Yong-yu
2008, 29(4): 438-446. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04438
Abstract PDF
Echolocation Call, Roost and ND 1 Sequence Analysis of New Record of Nyctalus plancyi(Chiroptera: Vespertilionidae)on Hainan Island
ZHU Guang-jian, Han Nai-jian, HONG Ti-yu, TAN Min, YU Dong-mei, ZHANG Li-bi
2008, 29(4): 447-451. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04447
Abstract PDF
A New Blind Underground Species of the Genus Protocobitis (Cobitidae) from Guangxi, China
ZHU Yu, Lü Ye-jian, YANG Jun-xing, ZHANG Sheng
2008, 29(4): 452-454. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04452
Abstract PDF
A New Species of the Genus Tetrix Latreille and a newly Reported Male of Bolivaritettix luochengensis Deng, Zheng et Wei, 2006 (Orthoptera:
DENG Wei-an, ZHENG Zhe-min, WEI Shi-zhen
2008, 29(4): 455-458. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04455
Abstract PDF
Evolution of Metabolic Pathways
SUN Gui-ling, JIANG Yong-hai, WEN Jian-fan
2008, 29(4): 459-464. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.04459
Abstract PDF