column
A Large-Scale Pattern in Species Diversity of Amphibians in the Yangtze River Basin
YU Xiao-dong, LUO Tian-hong, WU Yu-ming, ZHOU Hong-zhang
2005, 26(6): 565-579.
Abstract PDF
Comparison of Seasonal Feeding Habitats by Blue Sheep (Pseudois nayaur) During Winter and Spring in Helan Mountain, China
LIU Zhen-sheng, WANG Xiao-ming, LI Zhi-gang, CUI Duo-ying, LI Xin-qing
2005, 26(6): 580-589.
Abstract PDF
A Comparison Among the Calls of Four Penguin Species
WANG Yi-nan, LIANG Bing, ZHANG Shu-yi
2005, 26(6): 590-594.
Abstract PDF
Microsatellite Variation Among Four Breeding Populations of Common Carps
QUAN Ying-chun, SUN Xiao-wen, LIANG Li-qun
2005, 26(6): 595-602.
Abstract PDF
Effects of Three Plant Powders on Behaviour, Mortality and Reproductive Fitness of Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Bruchidae)
T. I. OFUYA, J. M. OSADAHUN
2005, 26(6): 603-608.
Abstract PDF
Responses of Soil Fauna Biomass to N Deposition in Three Forests in Subtropical China
XU Guo-liang, MO Jiang-ming, ZHOU Guo-yi
2005, 26(6): 609-615.
Abstract PDF
Purification and Characterization of Jerdonitin, a Non-hemorrhagic Metalloproteinase from Trimeresurus jerdonii Venom
CHEN Run-qiang, JIN Yang, WU Jian-bo, ZHONG Shu-rong, ZHU Shao-wen, LU Qiu-min et al.
2005, 26(6): 616-621.
Abstract PDF
Purification and Trypsin Inhibitory Activity of Xenopus laevis Serum Albumin
ZHANG Ying-xia, LEE Wen-hui, ZHANG Yun
2005, 26(6): 622-626.
Abstract PDF
Factors Affecting on Pregnancy Rate and Development of Dorper Sheep from Embryo Transfer: Recipients and Transfer Season
WU Xiao-dong, SU Lei, HE Xie-chao, CHEN Yong-chang, YANG Yu-mei, WANG Yun et al.
2005, 26(6): 627-631.
Abstract PDF
Distribution and Length-weight Relationships of Glyptosternoid Fishes in the Drung River Basin, Yunnan
KONG De-ping, PAN Xiao-fu, YANG Jun-xing, CHEN Zi-ming
2005, 26(6): 632-637.
Abstract PDF
Correlation Between the Changes of Microstructure and Testosterone in Nuptial Pad of the Frog, Rana chensinensis
YANG Chun, ZHANG Yu-hui, CUI Hui-ting
2005, 26(6): 638-644.
Abstract PDF
Morphometric Characteristics of Three Subspecies of Rhinolophus affinis in China
ZHOU Zhao-min, XU Wei-xia, WU Yi, LI Yu-chun, HU Jin-chu
2005, 26(6): 645-651.
Abstract PDF
Isolation of CA/GT Microsatellites from the Paralichthys olivaceus Genome
CHANG Yu-mei, SUN Xiao-wen, LI Shao-wu, ZHAO Ying-ying, ZHU Xiao-chen, LIU Hai-jing
2005, 26(6): 652-656.
Abstract PDF
First Satellite Tracking of Blacknecked Cranes in China
YANG Xiao-jun, QIAN Fa-wen, LI Feng-shan, GAO Li-bo, WU He-qi
2005, 26(6): 657-658.
Abstract PDF
Breeding Ecology of Passerine Birds in Alpine Meadows of Northern Qinghai
ZHAO Liang, ZHANG Xiao-ai, LIU Ze-hua
2005, 26(6): 659-665.
Abstract PDF
Taxonomic and Molecular Phylogenetic Studies of Amphioxus: A Review and Prospective Evaluation
WANG Yi-quan, FANG Shao-hua
2005, 26(6): 666-672.
Abstract PDF
Progress of Studies on the Phylogeny and Geographic Distribution Pattern of Catfish Glyptosternoid (Sisoridae) in China
ZHOU Wei, LI Xu, YANG Ying
2005, 26(6): 673-679.
Abstract PDF