column
Preliminary Report on Classification Status of The White-Headed Langur Inferred from Random Amiplified Polymorphism DNA
DING Bo, ZHANG Ya-ping LIU Zi-min, WEI Yi
1999, 20(1): 1-6.
Abstract PDF
Study on mtDNA Rflp of Guiznou Yellow Cattle Breeds
HE Zheng-quan, ZHANG Ya-ping, JIAN Chen-song, ZHU Weng-shi, YU Yin-huai et al.
1999, 20(1): 7-11.
Abstract PDF
Detection of Water Quality From Tanning Polluted Sites With Micronucleus Test on Erythrocyte of Rhodeus sinensis
LIU Ai-rong, WANG Chang-ming, WANG You-lin
1999, 20(1): 12-16.
Abstract PDF
Dnase Ⅰ-Resistant and Species in HeLa Cell and Atomic Force Microscopic Observation
SUN Xue-guang, CAO En-hua, QIN Jing-fen, LIU Mao-zi, BAI Chun-li
1999, 20(1): 17-20.
Abstract PDF
The Relations of Protein Sequence and Structural Conserv Ation With Function
HUANG Jing-fei, Tom L.Blundell
1999, 20(1): 21-25.
Abstract PDF
Substance P-Like Immunoreactive Neurons in The Cholinergic Cortical Projection Neuron Areas of The Basal Forebrain in The Cat
HUANG Yao-de, HONG Xiu-hua, HE Yu-hong, KANG Chao-sheng, CAI Jing-xia, WANG Jian-hong
1999, 20(1): 26-31.
Abstract PDF
Errects of Calcium Concentration on The Fine Structure of Dark Adapted Photoreceptors in The Crab (Eriocheir sinensis)
YUAN Wei-jia, CHEN Lei, PAN Xiao-zhen ZHANG Hui-qi, SHENG Chun
1999, 20(1): 32-35.
Abstract PDF
Study on Spermatheca of The Freshwater Crab,Sinopotamon yangtsekiense (Butt)
WANG Lan, LI Chun-yuan
1999, 20(1): 36-40.
Abstract PDF
Effects of Fungus Polysaccharose on Immune Activities of Serum and Lymphocyte of Penaeus chinensis
JIANG Xiao-lu, LIU Shu-qing, MOU Hai-jin, WANG Hui-mi, GUAN Hua-shi
1999, 20(1): 41-45.
Abstract PDF
The Study on Dynamic Characteristics of Egg Abundance and Recruitment of Penaeid shrimp (Penaeus chinesis) in The Bohai Bay
DENG Jing-yao, ZHUANG Zhi-meng, ZHU Jin-sheng
1999, 20(1): 46-49.
Abstract PDF
Preliminary Observation on Lophophorus scalateri in Mountain Gaoligongshan
SHI Xiao-chun
1999, 20(1): 50-54.
Abstract PDF
Two New Springtails From Shanghai,China (Collembola:Isotomidae)
YUE Qiao-yun, YIN Wen-ying
1999, 20(1): 55-57.
Abstract PDF
A New Species of The Genus Fannia From Inner Mongolia Autonomous Region,China (Diptera:Fanniidae)
TIAN Zhaofeng, XUE Wan-qi
1999, 20(1): 58-59.
Abstract PDF
A New Species of Tabanus From Yunnan,China (Diptera:Tabanidae)
YANG Jian-she XU, Rong-man, CHEN Han-bin
1999, 20(1): 60-61.
Abstract PDF
The Hormonal Regulation of Vocal Behavior in Songbirds
LI Dong-feng, LI Jie
1999, 20(1): 62-66.
Abstract PDF
Comparative Study on The Microdermatioglyphics of Four Species of Gekko
LIANG Gang
1999, 20(1): 67-70.
Abstract PDF
Studies on Grasshopper in Cangshan Region of Western Yunnan and Its Ecological Geography
MAO Ben-yong, ZHENG Zhe-min
1999, 20(1): 71-73.
Abstract PDF
Diet analysis of Procapra prezwalskii
LI Di-qiang, JIANG Zhi-gang, WANG Zu-wang
1999, 20(1): 74-77.
Abstract PDF