ZHAO Xiao-qing, DING Yuan-chun, WEI Ling, JIANG Ling, ZHANG Ya-ping. 1999. A Modified Method of High-Resolution RFLPs. Zoological Research, 20(4): 316-318.
Citation: ZHAO Xiao-qing, DING Yuan-chun, WEI Ling, JIANG Ling, ZHANG Ya-ping. 1999. A Modified Method of High-Resolution RFLPs. Zoological Research, 20(4): 316-318.

A Modified Method of High-Resolution RFLPs

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return