ZHANG Jian-xu, ZHANG Zhi-bin, WANG Zu-wang. 1999. Effects of Testosterone on Flank Glands in Ratlike Hamsters,Cricetulus triton. Zoological Research, 20(4): 318-320.
Citation: ZHANG Jian-xu, ZHANG Zhi-bin, WANG Zu-wang. 1999. Effects of Testosterone on Flank Glands in Ratlike Hamsters,Cricetulus triton. Zoological Research, 20(4): 318-320.

Effects of Testosterone on Flank Glands in Ratlike Hamsters,Cricetulus triton

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return