HU Yun-zhang, SHAO Cong-wen, HU Ning-zhu, LI Yan-ping, QIAN Ya-ping, HE Ji-hong, QU Su, LIANG Yang. 1999. Apoptotic Model of Human Embryonic Diploid Lung Fibroblast Induced by Serum Deprivation. Zoological Research, 20(3): 235-238.
Citation: HU Yun-zhang, SHAO Cong-wen, HU Ning-zhu, LI Yan-ping, QIAN Ya-ping, HE Ji-hong, QU Su, LIANG Yang. 1999. Apoptotic Model of Human Embryonic Diploid Lung Fibroblast Induced by Serum Deprivation. Zoological Research, 20(3): 235-238.

Apoptotic Model of Human Embryonic Diploid Lung Fibroblast Induced by Serum Deprivation

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return