WU Chang-mou, CHEN Zhi-jian, TANG Zhen-jie. 1992. The Karyotype in Vibrissaphora yaoshanensis. Zoological Research, 13(3): 280-288.
Citation: WU Chang-mou, CHEN Zhi-jian, TANG Zhen-jie. 1992. The Karyotype in Vibrissaphora yaoshanensis. Zoological Research, 13(3): 280-288.

The Karyotype in Vibrissaphora yaoshanensis

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return