CHIN Tian-sheng, ZHANG Ho-jun, HUANG Shou-jin, PAN Han-peng, LU Ming-yi, TANG Qi-quan. 1980. Bxamination of Endoparasites on Chinese Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta). Zoological Research, 1(4): 553-558.
Citation: CHIN Tian-sheng, ZHANG Ho-jun, HUANG Shou-jin, PAN Han-peng, LU Ming-yi, TANG Qi-quan. 1980. Bxamination of Endoparasites on Chinese Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta). Zoological Research, 1(4): 553-558.

Bxamination of Endoparasites on Chinese Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta)

  • 414 wild rhesus monkeys captured in Yunnan.Guangsj,Sichuan and Kwangtong provinces were examined for endoparasites.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return