HE Ji-chang, LIU Zhen-hua. 1980. Description of A New Subspecies of Erythroculter From Yunnan,China. Zoological Research, 1(4): 483-485.
Citation: HE Ji-chang, LIU Zhen-hua. 1980. Description of A New Subspecies of Erythroculter From Yunnan,China. Zoological Research, 1(4): 483-485.

Description of A New Subspecies of Erythroculter From Yunnan,China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return