Xiao-Yan Li, Yao-Hao Tang, Wan-Yue Deng, Yan Zheng, Ling-Song Wang, Xue He, Qing-Ping Xie, Yue-Qin Li, Li Deng, De-Shou Wang, Ling Wei. 2023. Involvement of Sox9a in chondrogenesis and gonadal development in teleost Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Zoological Research, 44(4): 729-731. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.024
Citation: Xiao-Yan Li, Yao-Hao Tang, Wan-Yue Deng, Yan Zheng, Ling-Song Wang, Xue He, Qing-Ping Xie, Yue-Qin Li, Li Deng, De-Shou Wang, Ling Wei. 2023. Involvement of Sox9a in chondrogenesis and gonadal development in teleost Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Zoological Research, 44(4): 729-731. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.024

Involvement of Sox9a in chondrogenesis and gonadal development in teleost Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return