column
Contents
2024, 45(1)
Abstract PDF
Surviving winter on the Qinghai-Xizang Plateau: Extensive reversible protein phosphorylation plays a dominant role in regulating hypometabolism in hibernating Nanorana parkeri
Yong-Gang Niu, Deng-Bang Wei, Xue-Jing Zhang, Ti-Sen Xu, Xiang-Yong Li, Hai-Ying Zhang, Zhi-Fang An, Kenneth B. Storey, Qiang Chen
2024, 45(1): 1-12. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.171
Abstract FullText HTML PDF
Full T-cell activation and function in teleosts require collaboration of first and co-stimulatory signals
Wei Liang, Kang Li, Haiyou Gao, Kunming Li, Jiansong Zhang, Qian Zhang, Xinying Jiao, Jialong Yang, Xiumei Wei
2024, 45(1): 13-24. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.053
Abstract FullText HTML PDF
LncRNA pol-lnc78 as a ceRNA regulates antibacterial responses via suppression of pol-miR-n199-3p-mediated SARM down-regulation in Paralichthys olivaceus
Xian-Hui Ning, Bing Han, Ye Peng, Shao-Wu Yin
2024, 45(1): 25-35. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.520
Abstract FullText HTML PDF
Population size estimates based on GPS telemetry
Yu-Xuan Fan, Pu-Zheng Xie, Chi Ma, Ting Chen, Xiao Ye, Hua-Lin Xu, Qiong Yang, Peng-Fei Fan
2024, 45(1): 36-38. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.038
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic foraging strategy adaptation to heterogeneous environments contributes to social aggregation in snub-nosed monkeys
Lan Zhao, Sheng-Nan Ji, Xiao-Bing Du, Jia-Hui Liu, Bo-Lun Zhang, Pei-Hua Li, Yi-Jun Yang, Bao-Guo Li, Yan-Qing Guo, Xiao-Guang Qi
2024, 45(1): 39-54. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.047
Abstract FullText HTML PDF
Single-cell profiling of the pig cecum at various developmental stages
Yan-Yuan Xiao, Qing Zhang, Fei Huang, Lin Rao, Tian-Xiong Yao, Si-Yu Yang, Lei Xie, Xiao-Xiao Zou, Li-Ping Cai, Jia-Wen Yang, Bin Yang, Lu-Sheng Huang
2024, 45(1): 55-68. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.007
Abstract FullText HTML PDF
Unexpected divergence in magnetoreceptor MagR from robin and pigeon linked to two sequence variations
Shun Wang, Peng Zhang, Fan Fei, Tianyang Tong, Xiujuan Zhou, Yajie Zhou, Jing Zhang, Mengke Wei, Yanqi Zhang, Lei Zhang, Yulong Huang, Lin Zhang, Xin Zhang, Tiantian Cai, Can Xie
2024, 45(1): 69-78. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.138
Abstract FullText HTML PDF
Loss of LBP triggers lipid metabolic disorder through H3K27 acetylation-mediated C/EBPβ-SCD activation in non-alcoholic fatty liver disease
Ya-Ling Zhu, Lei-Lei Meng, Jin-Hu Ma, Xin Yuan, Shu-Wen Chen, Xin-Rui Yi, Xin-Yu Li, Yi Wang, Yun-Shu Tang, Min Xue, Mei-Zi Zhu, Jin Peng, Xue-Jin Lu, Jian-Zhen Huang, Zi-Chen Song, Chong Wu, Ke-Zhong Zheng, Qing-Qing Dai, Fan Huang, Hao-Shu Fang
2024, 45(1): 79-94. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.022
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive analysis of the gut microbiome and post-translational modifications elucidates the route involved in microbiota-host interactions
Hai-Yang Wang, Lan-Xiang Liu, Xue-Yi Chen, Yang-Dong Zhang, Wen-Xia Li, Wen-Wen Li, Lian Wang, Xiao-Long Mo, Hong Wei, Ping Ji, Peng Xie
2024, 45(1): 95-107. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.008
Abstract FullText HTML PDF
Cath-KP, a novel peptide derived from frog skin, prevents oxidative stress damage in a Parkinson’s disease model
Huanpeng Lu, Jinwei Chai, Zijian Xu, Jiena Wu, Songzhe He, Hang Liao, Peng Huang, Xiaowen Huang, Xi Chen, Haishan Jiang, Shaogang Qu, Xueqing Xu
2024, 45(1): 108-124. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.101
Abstract FullText HTML PDF
Patterns and drivers of avian taxonomic and phylogenetic beta diversity in China vary across geographical backgrounds and dispersal abilities
Jian-Chao Liang, Zhi-Feng Ding, Chun-Lin Li, Yi-Ming Hu, Zhi-Xin Zhou, Gan-Wen Lie, Xiao-Nan Niu, Wen-Bin Huang, Hui-Jian Hu, Xing-Feng Si
2024, 45(1): 125-135. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.076
Abstract FullText HTML PDF
Impact of letters to the editor and publications in 2023
Xiu-Ping Zhang, Xue-Long Jiang, Yong-Gang Yao
2024, 45(1): 136-137. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.378
Abstract FullText HTML PDF
Pig H3K4me3, H3K27ac, and gene expression profiles reveal reproductive tissue-specific activity of transposable elements
Tao Jiang, Zhi-Min Zhou, Zi-Qi Ling, Qing Zhang, Zhong-Zi Wu, Jia-Wen Yang, Si-Yu Yang, Bin Yang, Lu-Sheng Huang
2024, 45(1): 138-151. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.060
Abstract FullText HTML PDF
Indian monsoon drove the dispersal of the thoracica group of Scytodes spitting spiders
Yu-Fa Luo, Shu-Qiang Li
2024, 45(1): 152-159. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.364
Abstract FullText HTML PDF
Comparative analyses of mitogenomes in the social bees with insights into evolution of long inverted repeats in the Meliponini
Yu-Ran Li, Zheng-Wei Wang, Richard T. Corlett, Wen-Bin Yu
2024, 45(1): 160-175. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.169
Abstract FullText HTML PDF
Endogenous biosynthesis of docosahexaenoic acid (DHA) regulates fish oocyte maturation by promoting pregnenolone production
Yi Li, Xuehui Li, Ding Ye, Ru Zhang, Chengjie Liu, Mudan He, Houpeng Wang, Wei Hu, Yonghua Sun
2024, 45(1): 176-188. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.032
Abstract FullText HTML PDF
Core and variable antimicrobial resistance genes in the gut microbiomes of Chinese and European pigs
Cui-Hong Tong, Zhi-Peng Huo, Lu Diao, Dan-Yu Xiao, Ruo-Nan Zhao, Zhen-Ling Zeng, Wen-Guang Xiong
2024, 45(1): 189-200. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.012
Abstract FullText HTML PDF
Combined ATAC-seq, RNA-seq, and GWAS analysis reveals glycogen metabolism regulatory network in Jinjiang oyster (Crassostrea ariakensis)
Biao Wu, Xi Chen, Jie Hu, Zhen-Yuan Wang, Yan Wang, Da-You Xu, Hao-Bing Guo, Chang-Wei Shao, Li-Qing Zhou, Xiu-Jun Sun, Tao Yu, Xiao-Mei Wang, Yan-Xin Zheng, Guang-Yi Fan, Zhi-Hong Liu
2024, 45(1): 201-214. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.021
Abstract FullText HTML PDF
Molecular phylogenetic relationships based on mitochondrial genomes of novel deep-sea corals (Octocorallia: Alcyonacea): Insights into slow evolution and adaptation to extreme deep-sea environments
Zhan-Fei Wei, Kai-Wen Ta, Nan-Nan Zhang, Shan-Shan Liu, Liang Meng, Kai-Qiang Liu, Chong-Yang Cai, Xiao-Tong Peng, Chang-Wei Shao
2024, 45(1): 215-225. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.039
Abstract FullText HTML PDF
Ancient DNA unravels species identification from Laosicheng site, Hunan Province, China, and provides insights into maternal genetic history of East Asian leopards
Ming Zhang, Cai-Hui Wang, Yu-Xin Zheng, Qi-Gao Jiangzuo, Ye-Mao Hou, Peng Cao, Qing-Yan Dai, Ruo-Wei Yang, Feng Liu, Xiao-Tian Feng, Lin-Heng Mo, Qiao-Mei Fu
2024, 45(1): 226-229. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.292
Abstract FullText HTML PDF
Obituary: Prof. Yun Zhang (1963–2023) – A scientist focused on toxins and their underlying mechanisms to decipher human diseases
Wenhui Lee, Ren Lai
2024, 45(1): 230-232. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.415
Abstract FullText HTML PDF