column
Molecular Phylogenetic Analysis of Some Fringillidae Species Based on Mitochondrial CoI Gene Sequences
LIANG Gang, LI Tao, YIN Zuo-hua, LEI Fu-min
2008, 29(5): 465-475. DOI: 10.3724/SP.J.1141.200805465
Abstract PDF
Preliminary Report on the Breeding Ecology of Eurasian Nightjar in Xinjiang,China
MA Ming, ZHANG Xin-min, MEI Yu, HU Bao-wen
2008, 29(5): 476. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05476
Abstract PDF
Cloning, Expression and Sequence Analysis of A Luciferase Gene from the Chinese Firefly Pyrocoelia pygidialis
DONG Ping-xuan, HOU Qing-bai, LI Xue-yan, LIANG Xing-cai
2008, 29(5): 477-484. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05477
Abstract PDF
Homology Modeling and Molecular Evolution Analysis of Myostatin
XIE Yu-wei, XUE Xiao-ping, YIN Huan-cai, TANG Rui-hua, SU Jing, SONG Kai, HUYAN Ting, WANG Hua, YANG Hui
2008, 29(5): 485-492. DOI: 10.3724/SP.J.1141.200805485
Abstract PDF
CAT, Induced Isolated Rabbit Thoracic Aortic Rings Sustained Contraction in Endothelial-dependent Manner
LIU Shu-bai, HE Ying-ying, QIAN Jinqiao, ZHANG Yun
2008, 29(5): 493-502. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05493
Abstract PDF
Electron Microscopic Analysis of CAT Pore-orming Effect on Human Erythrocyte Membrane
LIU Shu-bai, HE Ying-ying, QIAN Jin-qiao, ZHANG Yun
2008, 29(5): 503-510. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05503
Abstract PDF
Immunogenicity of Yunnan-cobra Venom Factor in Non-human Primates
XIANG Ying, CHEN Song, LI Jun-hua, ZHONG Shan, WANG Wan-yu, XIONG Yu-lang, Chen
2008, 29(5): 511-517. DOI: 10.3724/SP.J.1141.200805511
Abstract PDF
Hepatocyte Growth Factor Promotes the Proliferation of the Neural Progenitors Derived from Rhesus Monkey Embryonic Stem Cells
LI Rong-rong, CHEN Hong-wei, CHEN Dong-liang, WANG Shu-fen, ZHAN jing, CHEN Rui, J
2008, 29(5): 518-528. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05518
Abstract PDF
Changes of Estrogen in Serum and Estrogen Receptor β inthe Relevant Brain Regions Following Mating Behavior of the Male Mandarin Vole Microtus mandarinus
HE Feng-qin, ZHANG Ju-wu, SHI Jing, WANG Bo
2008, 29(5): 529-536. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05529
Abstract PDF
Histological Structure Difference of Dog’s Olfactory Bulb Between Different Age and Sex
WEI Qin-guo, ZHANG Hong-hai, GUO Bing-ran
2008, 29(5): 537-545. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05537
Abstract PDF
Distribution of Red Panda in Qionglai Mountains of Sichuan Province
YANG Qing, RAN Jiang-hong, ZHANG Shun-lin, DU Bei-bei
2008, 29(5): 546-552. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05546
Abstract PDF
Flock of Black-necked Crane Wintering at Napahai Nature Reserve, China
LIU Qiang, YANG Xiao-jun, ZHU Jian-guo, ZHAO Jian-lin, YU Hong-zhong
2008, 29(5): 553-560. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05553
Abstract PDF
Birds Foraging Guilds in Xujiaba Evergreen Broad-leaved Forest of Ailao Mountain
LIU Han, HAN Lian-Xian
2008, 29(5): 561-568. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05561
Abstract PDF
Community Diversity of Litter-layer Beetles in the Baijitan National Nature Reserve of Ningxi
ZHANG Da-zhi, HE Da-han, YU You-zhi, LI Yue-cheng, DAI Jin-xia, HU Yu-peng, CHEN Xin.
2008, 29(5): 569-576. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.05569
Abstract PDF