Volume 11 Issue 1
Jan.  1990
Turn off MathJax
Article Contents
JI Jia-yi, YU Xin-jian. The Numerical Distribution of Storks and Cranes in Shandong province. Zoological Research, 1990, 11(1): 46-46.
Citation: JI Jia-yi, YU Xin-jian. The Numerical Distribution of Storks and Cranes in Shandong province. Zoological Research, 1990, 11(1): 46-46.

The Numerical Distribution of Storks and Cranes in Shandong province

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1990-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Zhen-Hua WEI, Yan-Kuo LI, Peng XU, Fa-Wen QIAN, Ji-Hong SHAN, Xiao-Bin TU. Patterns of change in the population and spatial distribution of oriental white storks wintering in Poyang Lake. Zoological Research, 2016, 37(6): 338-346.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.6.338
  [2] Zheng-Quan JIANG, Feng-Shan LI, Jiang-Hong RAN, Bo ZHANG, Bin WANG, Man ZHANG, Hua LI. Numbers and breeding success of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Ruoergai Nature Reserve, Sichuan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 128-133.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0128
  [3] Rong-Xing WANG, Wei-Xiong LUO, De-Jun KONG, Li ZHANG, He-Qi WU, Guang-Yi LU, Hao-Yan DONG, Xiao-Jun YANG. Changes in number and location of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Xundian, Yunnan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 151-157.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0151
  [4] Qiang LIU, Kai WANG, Feng-Shan LI, De-Jun KONG, Xiao-Jun YANG. Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis)at Ruoergai Wetland on the Eastern Qinghai-Tibet Plateau. Zoological Research, 2014, 35(S1): 134-138.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0134
  [5] Qiang LIU, Xiao-Jun YANG, Jian-Lin ZHAO, Hong-Zhong YU, Wen-Dong DING, Peng HE. Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Bitahai Wetland, Yunnan, China. Zoological Research, 2014, 35(S1): 139-142.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0139
  [6] Li-Xun ZHANG, Mei-Lin SHU, Bei AN, Yi-La SUO, Yong-Jun SE, Xi-Li-Te DABU, Xiao-Jun YANG. Number and distribution of the Black-necked Cranes (Grus nigricollis) in Yanchiwan National Nature Reserve, Gansu, China. Zoological Research, 2014, 35(S1): 117-123.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0117
  [7] Zi-Jiao ZHAO, Rui CAI, Chuan PENG, Xing-Yao ZHONG, Mei-Biao DAO. Number and distribution of cranes and waterbirds at Dashanbao Black-necked Cranes National Nature Reserve,China during the 2013 wintering period. Zoological Research, 2014, 35(S1): 215-218.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0215
  [8] Yuan-Sheng HOU, Yu-Bang HE, Peng CUI, Xiao-Jun YANG. Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis)at Qinghai Lake. Zoological Research, 2014, 35(S1): 124-127.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0124
  [9] Xiao-Jun YANG, Yun-Yan CHANG. Cranes and Their Research in Yunnan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 51-60.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0051
  [10] Lian-Xiang LI. Number and distribution of wintering cranes and waterbirds at the Luguhu Nature Reserve, Yunnan, China in 2013. Zoological Research, 2014, 35(S1): 240-242.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0240
  [11] Zhu-Mei LI, Zhi-Gang YU. Cranes in Guizhou Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 66-71.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0066
  [12] CHEN Ming-yong, YE Hui. An Investigation on Geographic Distribution of Paa yunnanensis in Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(6): 662-670.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.06662
  [13] LI Xing-peng, LI Cheng-de, SONG Li-wen, CHEN Yue-qu, WANG Yong-yu. Faunistic and Distribution of Eumolpidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) Species in Heilongjiang Province, China. Zoological Research, 2008, 29(4): 438-446.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04438
  [14] YANG Qing, RAN Jiang-hong, ZHANG Shun-lin, DU Bei-bei. Distribution of Red Panda in Qionglai Mountains of Sichuan Province. Zoological Research, 2008, 29(5): 546-552.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05546
  [15] GUO Yan-Shu, ZHENG Hui-Zhen. Geographic Distribution Change of Tree Sparrows in Sichuan Province. Zoological Research, 2001, 22(4): 292-298.
  [16] SHEN You-Hui, LIU Shang-Feng, YANG Dao-De. The Birds of Galliformes and Their Distribution in Hunan province. Zoological Research, 2000, 21(3): 252-255.
  [17] Yangqing, zhoucaiwu, Wangjinxing. Composition features and geographical division of cyprinidae fishes of Shandong province. Zoological Research, 1994, 15(zk): 68-73.
  [18] FEI Dian-jin. An Observation & Investigation on Breeding Situation of the Oriental White Storks in Qiqihar Suburban District. Zoological Research, 1989, 10(3): 263-270.
  [19] WU Zhi-kang, XU Wei-shu. On the Geographical Distribution and Abundance of White Crowned Long Tailed Pheasants in Guizhou Province. Zoological Research, 1987, 8(1): 13-19.
  [20] YANG Yan. An Investigation of the Distribution of Sarus Crane in Yunnan Province,China. Zoological Research, 1987, 8(3): 338-338.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1576) PDF downloads(1252) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return