Volume 11 Issue 1
Jan.  1990
Turn off MathJax
Article Contents
ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.
Citation: ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.

Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1990-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] LIN Ri-zhao YOU Qi-jing, JIANG Jia-wen, FENG Yuan-bin, HUANG Xi-sheng. Ecogeography of Isoptera in Guangxi Region,China. Zoological Research, 1996, 17(1): 33-39.
  [2] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [3] ZHANG Fang-yao, LI Shen, GAO Qi-kang. Scanning Electron Microscopic Studies on Wing Microsculpturing of Odontotermes formosanus and Macrotermes barneyi (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1993, 14(3): 270-269.
  [4] YANG Bing, ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng. Four New Species of Reticulitermes and Pseudocapritermes (Isoptera:Kalotermitidae and Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1992, 13(2): 123-131.
  [5] , , . . Zoological Research, 1992, 13(4): 397-402.
  [6] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Geographic Distribution of Genera Microtermes ancistrotermes (Isoptera) and Notes on New Species From Yunnan,China. Zoological Research, 1991, 12(2): 133-142.
  [7] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. A New Genus and Three New Species of Macrotermitinae (Isoptera:Termitidae) From China. Zoological Research, 1990, 11(3): 185-191.
  [8] HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang. The Morphology of Termite (Isoptera) and its Taxonomic System. Zoological Research, 1988, 9(3): 301-307.
  [9] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, LI Gui-xiang. Notes on the Genus Euhamitermes (Isoptera) From Yunnan,China,With Descriptions of two New Species. Zoological Research, 1987, 8(2): 191-200.
  [10] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [11] PING Zheng-ming, XU Yue-li, XU Chun-gui. Notes on the Genus Reticulitermes Holmgren from Guizhou Province,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(2): 117-124.
  [12] LI Gui-xiang. Four new Species of Nasutitermes and New Genus Periaciculitermes of Subfamily Nasutitermitinae From China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1986, 7(3): 207-216.
  [13] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Three new Species of new Genus Sinonasutitermes of Subfamily Nasutitermitinae From China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1986, 7(2): 89-98.
  [14] ZHU Jian-lin, LUO Pei-lie. On A New Species of Macrotermes (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1985, 6(3): 233-238.
  [15] TSAI Pang-hwa, HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo. Two New Species of Genera Indotermes and Sinotermes From Yunnan,China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1984, 5(3): 289-294.
  [16] ZHU Jian-lin, CHEN Jun-he. A New Species of Capritermes (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1983, 4(1): 29-34.
  [17] ZHU Jian-lin, MA Xing-guo, LI Gui-xiang. A New Species of Reticulitermes From Luofushan,Guangdong,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(4): 437-441.
  [18] PING Zheng-ming, LI Gui-xiang, CHEN Mang, HE Mao-ye. A New Species of the Genus Reticulitermes (Isoptera:Rhinotermitidae) From Chongqing Shi. Zoological Research, 1982, 3(zk): 151-156.
  [19] LI Gui-xiang. Termite Mound Nests of Hainan Island,China With A New Species of Capritermes (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1982, 3(4): 443-450.
  [20] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Two New Species of the Genus Odontotermes and Ahmaditermes (Isoptera:Termitidae From Guizhou,China). Zoological Research, 1982, 3(zk): 157-162.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1732) PDF downloads(1846) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return