Volume 4 Issue 2
Mar.  1983
Turn off MathJax
Article Contents
LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, CAO Xiao-mei. A Preliminary Comparison of the Homolog of Trypsin-Giemsa Banding of Chromosomes Among man,Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae) and Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(2): 177-181.
Citation: LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, CAO Xiao-mei. A Preliminary Comparison of the Homolog of Trypsin-Giemsa Banding of Chromosomes Among man,Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae) and Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(2): 177-181.

A Preliminary Comparison of the Homolog of Trypsin-Giemsa Banding of Chromosomes Among man,Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae) and Rhesus Monkey (Macaca mulatta)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1983-05-22
 • A whole blood microculture method for obtaining metaphase chromosome and a technique of Trypsin-Giemsa banding were used in this study.T-G banding chromosomes of man are compared with those of golden monkey and rhesus monkey.Three cells of each species were analysed.The results show that the banding pattern of each pair of homologous chromosomes in different cells of the same species is analogy,but for cells in different species the banding pattern of most chromosomes is partly similar and that of only a few chromosomes is almost completely analogy.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Shi-Hao Wu, Zhi-Xing Liao, Joshua D. Rizak, Na Zheng, Lin-Heng Zhang, Hen Tang, Xiao-Bin He, Yang Wu, Xia-Ping He, Mei-Feng Yang, Zheng-Hui Li, Dong-Dong Qin, Xin-Tian Hu. Comparative study of the transfection efficiency of commonly used viral vectors in rhesus monkey (Macaca mulatta) brains. Zoological Research, 2017, 38(2): 88-95.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.015
  [2] Dong-Dong QIN, Joshua Dominic Rizak, Xiao-Li FENG, Xun-Xun CHU, Shang-Chuan YANG, Chun-Lu LI, Long-Bao LV, Yuan-Ye MA, Xin-Tian HU. Social rank and cortisol among female rhesus macaques (Macaca mulatta). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13342-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E42
  [3] GUO Xiang-Yu, JIN Li-Fang, JI Shao-Hui, JI Wei-Zhi. Rhesus monkey (Macaca mulatta) muller cells exhibit retinal stem/progenitor cell features in vitro. Zoological Research, 2011, 32(6): 611-616.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06616
  [4] ZHANG Xiu-zhen CAI Ke-jun WANG Shu-fen HU Zhi-xing PEI Yi-jing JI Wei-zhi , *. Preparation of Rabbit Anti-Human PBMC Antiserum and Rabbit Anti-Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spleen Cell Antiserum and Their Application in Isolating Human and Monkey Inner Cell Masses. Zoological Research, 2006, 27(1): 48-53.
  [5] CAI Ke-jun, LI Ya-hui, LI Jian, HE Xie-chao, JI Wei-zhi. Effects of Extenders Varying in Osmolality on Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spermatozoa Cryopreservation. Zoological Research, 2005, 26(3): 305-310.
  [6] SI Wei, LI Ya-hui, GUAN Mo, JI Wei-zhi. Cryoprotective Effect of Four Penetrating Cryopro tectants on Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spermatozoa Cryopreservation. Zoological Research, 2004, 25(1): 32-36.
  [7] JIANG Xue-long, WANG Ying-xiang, MA Shi-lai. Taxonomic Revision and Distribution of Subspecies of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) in China. Zoological Research, 1991, 12(3): 241-247.
  [8] YANG Ke-qin, DE Shu-lan, XU Yi-shu, ZHEN Guo-qing, HUANG Shi-qiang, WANG Bao-qing. Levels of Urinary Luteinizing hormone During The Menstrual Cycle of A Golden Monkey Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1990, 11(2): 161-166.
  [9] JIANG Hai-sheng, FENG Ming, LIN Shu-ran. Preliminary Investigation on Communication Behavior of Rhesus Monkey Macaca mulatta in Filed. Zoological Research, 1990, 11(4): 303-309.
  [10] ZOU Shu-quan, BAI Shou-chang. Study on Cultivation of Albino monkey (Macaca mulatta) Ⅰ.Study on Genetic Background of Albino Monkey. Zoological Research, 1989, 10(zk): 35-38.
  [11] Ji weizhi, Zou rujin, Yanye, Yang keqing, Wu guangyin, Wang bolin, Kong lin. Study on secretion of sex steroids of Rhesus monkey (Macaca mulatta) in menstrual cycles. Zoological Research, 1988, 9(1): 29-36.
  [12] LI Gui-zhen. A New Flea From the Golden Monkey Rhinopithecus bieti Milne-Edwards From Northwestern Yunnan. Zoological Research, 1985, 6(3): 243-248.
  [13] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan. Some Observations on an Albino Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1984, 5(1): 21-23.
  [14] CHEN Yi-feng, LUO Li-hua, XU Hui-min. G-Banding Patterns of High Resolution Chromosomes of Macaca mulatta. Zoological Research, 1984, 5(zk): 11-14.
  [15] DING Zheng-liang, LIN Ji-qiang, HU Shu-zhen. Biochemical,Hematological and Immunological Reference Values in the Laboratory-USE Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(3): 267-278.
  [16] SHI Dong-chou, LI Gui-hui, HU Tie-qing. Preliminary Studies on the Ecology of the Golden-Haired Monkey. Zoological Research, 1982, 3(2): 105-110.
  [17] , , . A Preliminary Study on the SCE Frequency Induced by Mitomycin-C in Leucocytes of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Injected With Aflatoxin B1 and Hepatitis B Virus. Zoological Research, 1982, 3(4): 479-480.
  [18] ZHONG Jin-yeng. Analysis of Electrophoresis on the Serum Proteins of Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(4): 473-474.
  [19] ZOU Shu-qang, CHEN Ying-feng. Chromosome study of an Albinal Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(3): 294-294.
  [20] ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang. Studies on the Dermatoglyphics of the Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1980, 1(3): 287-296.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (164) PDF downloads(3) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return