Volume 4 Issue 2
Mar.  1983
Turn off MathJax
Article Contents
PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping, YE Zhi-zhang, LIU Shui-lin. Study on the Stomaches in Three Species of Snub-Nosed Monkeys. Zoological Research, 1983, 4(2): 167-175.
Citation: PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping, YE Zhi-zhang, LIU Shui-lin. Study on the Stomaches in Three Species of Snub-Nosed Monkeys. Zoological Research, 1983, 4(2): 167-175.

Study on the Stomaches in Three Species of Snub-Nosed Monkeys

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1983-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Wan-Cai Xia, Sheng-Nan Ji, Bao-Ping Ren, Xin-Ming He, Tai Zhong, Ali Krzton, Yun Tang, Da-Yong Li. Proximate causes of dispersal for female Yunnan snub-nosed monkeys. Zoological Research, 2020, 41(1): 78-83.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.008
  [2] Peng-Lai Fan, Yi-Ming Li, Craig B. Stanford, Fang Li, Ze-Tian Liu, Kai-Hua Yang, Xue-Cong Liu. Home range variation of two different-sized groups of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in Shennongjia, China: implications for feeding competition. Zoological Research, 2019, 40(2): 121-128.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.044
  [3] You-Ji Zhang, Yi-Xin Chen, Hao-Chun Chen, Yuan Chen, Hui Yao, Wan-Ji Yang, Xiang-Dong Ruan, Zuo-Fu Xiang. Social functions of relaxed open-mouth display in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana). Zoological Research, 2019, 40(2): 113-120.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.043
  [4] Gu Fang, Jing Chen, Ru-Liang Pan, Xiao-Guang Qi, Bao-Guo Li. Female choice impacts residential male takeover in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana). Zoological Research, 2018, 39(4): 266-271.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.035
  [5] Jin-Fa LI, Yu-Chao HE, Zhi-Pang HUANG, Shuang-Jin WANG, Zuo-Fu XIANG, Juan-Jun ZHAO, Wen XIAO, Liang-Wei CUI. Birth seasonality and pattern in black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Mt. Lasha, Yunnan. Zoological Research, 2014, 35(6): 474-484.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.474
  [6] Liang-Wei CUI, Qing-Lei SUN, Bao-Guo LI. Dominance hierarchy and social relationships in a group of captive black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti). Zoological Research, 2014, 35(3): 204-213.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.204
  [7] WANG Shuang-Jin, HUANG Zhi-Pang, HE Yu-Chao, HE Xiao-Dong, LI Dong-Hui, SUN Jun, CUI Liang-Wei, XIAO Wen. Mating behavior and birth seasonality of black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Mt. Lasha. Zoological Research, 2012, 33(3): 241-248.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03241
  [8] XIANG Zuo-Fu, HUO Sheng, XIAO Wen, CUI Liang-Wei. Positive influence of traditional culture and socioeconomic activity on conservation: A case study from the black-and-white snub-nosed monkey (Rhinopithecus bieti) in Tibet. Zoological Research, 2010, 31(6): 645-650.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010. 06645
  [9] Cyril C GRUETER, LI Da-Yong, FENG Shun-Kai, REN Bao-Ping. Niche partitioning between sympatric rhesus macaques and Yunnan snub-nosed monkeys at Baimaxueshan Nature Reserve, China. Zoological Research, 2010, 31(5): 516-522.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05516
  [10] 钟 泰, 肖 林, 霍 晟, 向左甫, 肖 文, 崔亮伟. Altitudinal Range of Black-and-white Snub-nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti ) at Baima Snow Mountain, China. Zoological Research, 2008, 29(2): 181-188.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.02181
  [11] XIAO Wen, HUO Sheng, XIANG Zuo-fu, CUI Liang-wei. A Preliminary Analysis on Population Viability for Black-and-white Snub-nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti). Zoological Research, 2005, 26(1): 9-16.
  [12] LI Hai-peng, ZHANG Ya-ping, MENG Shi-jie, MEN Zheng-ming, HAN Jian-lin et al.. Low Genetic Diversity in Sichuan Snub-Nosed Monkey Revealed by Protein Electrophoresis and Its Significance To Conserv Ation Biology. Zoological Research, 1998, 19(6): 417-421.
  [13] LONG Yong-cheng, ZHONG Tai, XIAO Li. Study on Geographical Distribution and Population of The Yunnan snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1996, 17(4): 437-441.
  [14] ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, YANG Shang-chuan, TIAN Bao-ping, BAO Hai-xian et al.. A Preliminary Study on Breeding Yunnan Snub-Nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti). Zoological Research, 1994, 15(3): 87-92.
  [15] XU Jin-ju, TANG Cheng-kui. The Comparative Study on Hemoglobin and Several Isozyme of Biack Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) and Phayres Leaf Monkey (Presbytis phayrei). Zoological Research, 1990, 11(3): 178-178.
  [16] PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang, ZHANG Yao-ping, PAN Ru-liang. The Classification and Phyloceny of Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus spp.) Based on Gross Morphological Characters. Zoological Research, 1988, 9(3): 239-248.
  [17] WU Bao-qi, ZHONG Tai, WU Ji. A Preliminary Survey of Ecology and Behavior on A Yunnan Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) Group. Zoological Research, 1988, 9(4): 373-384.
  [18] LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping. The Brachial Plexus of the Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus). Zoological Research, 1982, 3(4): 359-370.
  [19] LI Zhi-xiang, MA Shi-lai, HUA Cheng-hui, WANG Ying-xiang. The Distribution and Habit of Yunnan Snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1981, 2(1): 9-16.
  [20] ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang. On the Anatomy of Snub-Nosed Monkeys.notes on the dermatoglyphics of both Rhinopithecus roxellanae and R.bieti. Zoological Research, 1981, 2(3): 199-207.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (189) PDF downloads(4) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return