Volume 4 Issue 1
Jan.  1983
Turn off MathJax
Article Contents
CHEN Wen-yuan, WANG Zi-su, WANG Xi-zhong, YANG Yu-hua, SUN Qi-ling. A Comparative Study of the Karyotypes From six Species of Frogs in Sichuan. Zoological Research, 1983, 4(1): 83-88.
Citation: CHEN Wen-yuan, WANG Zi-su, WANG Xi-zhong, YANG Yu-hua, SUN Qi-ling. A Comparative Study of the Karyotypes From six Species of Frogs in Sichuan. Zoological Research, 1983, 4(1): 83-88.

A Comparative Study of the Karyotypes From six Species of Frogs in Sichuan

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1983-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] LAI Ren, ZHAO Yu, YANG Dong-ming, ZHA Hong-guang, LEE Wen-hui, ZHANG Yun. Comparative Study of the Biological Activities of the Skin Secretions from Six Common Chinese Amphibians. Zoological Research, 2002, 23(2): 113-119.
  [2] LIANG Gang. Comparative Study on The Microdermatioglyphics of Four Species of Gekko. Zoological Research, 1999, 20(1): 67-70.
  [3] FXU Shu-xian, HE Hai-yan. A Comparative Study on The Larynges of The Species of Snakes. Zoological Research, 1998, 19(1): 90-92.
  [4] Li Fa-sheng. Six New Species of Psocoptera From Yunnan China (Psocomorpha). Zoological Research, 1995, 16(4): 315-323.
  [5] ZENG Xiao-mao, WANG Yao-zhao, LIU Zhi-jun, YU Ping. A Comparative Study on The Karyotype of Three Species in Phrynocephalus (Agamidae). Zoological Research, 1994, 15(2): 80-84.
  [6] Liu wanzhao, Yang datong. A comparative study on karyotype and chromosome banding of three species of Amolops from southeastern China. Zoological Research, 1994, 15(zk): 158-165.
  [7] CHEN Zhi-ping, WANG Ying-xiang, LIN Rui-qing, SHI Li-ming. Comparative Studies on The C-Banded Karyotypes of 8 Species of Genus Rattus in China. Zoological Research, 1992, 13(2): 177-184.
  [8] WANG Guo-han, LUO Jun-lie, WANG Zheng-sun. Comparative Studies on The karyotypes of Three Species of Nematodes in The genus Neoaplect ana. Zoological Research, 1989, 10(1): 71-77.
  [9] TANG Bo-wei, YIN Wen-ying. Teree new Species of Protura From Sichuan Province. Zoological Research, 1988, 9(3): 309-315.
  [10] WU Ci-bin, WANG Yi-ding, LING Yi-zhong, CHEN San. Comparative study on some Utility Characters of White wax Scale Produced in Several Different Locations of Sichuan,China. Zoological Research, 1987, 8(3): 321-328.
  [11] GUO Chao-wen, DONG Yong-wen. A Comparative Study of the Karyotypes From Five Species of Passerine Birds. Zoological Research, 1987, 8(4): 257-363.
  [12] WU Jie, MA Fu-he. Study on A New Species of Globocephalus Nematode (Nematoda:Strongylidae) From Plgs in Sichuan. Zoological Research, 1984, 5(4): 299-303.
  [13] GUI Jian-fang, LI Yu-cheng, LI Kang, ZHOU Tun. A Comparative Study of the Karyotypes of Three Species of Gobioid Fishes. Zoological Research, 1984, 5(zk): 67-68.
  [14] LI Kang, LI Yu-chneg, ZHOU Dun. A Comparative Study of the Karyotypes in Two Species of Mud Loaches. Zoological Research, 1983, 4(1): 75-81.
  [15] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong, YANG Wen-chang, JI Guang-rong, MA Xing-chun. Studies on the Termites From Sichuan Ⅳ.Study on Termites and A New Species of Stylotermes From Nanchong District (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 145-150.
  [16] WANG Ying-xiang, LI Shu-shen, LI Chong-yun, LIU Guang-zuo, WANG Rui-fang. A Comparative Study of the Karyotypes From Seven Species of Passerine Birds. Zoological Research, 1982, 3(3): 217-224.
  [17] YU Zi-zhong, YANG Guang-rong, GONG Zheng-da. Six New Species of Chigger Mites From Yunnan (Acarina Trombiculidae). Zoological Research, 1981, 2(2): 175-190.
  [18] LI Shu-shen, WANG Yin-xiang, LI Chong-yun, WANG Rui-fang, LIU Guang-zuo. A Comparative Investigation of the Karyotypes From Four Amphibian Species. Zoological Research, 1981, 2(1): 17-28.
  [19] LIU Sheng-li. Six New Species of Acanthosomatidae From China.(Hemiptera:Heteroptera). Zoological Research, 1980, 1(2): 233-242.
  [20] CHEN Yi-feng, LUO Li-hua, SHAN Xiang-nian, CAO Xiao-mei. A Comparative Study of The karyotypes of The four Species of The Genus Macaca. Zoological Research, 1980, 1(1): 91-99.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (153) PDF downloads(3) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return