Volume 3 Issue 4
Jul.  1982
Turn off MathJax
Article Contents
ZHONG Jin-yeng. Analysis of Electrophoresis on the Serum Proteins of Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(4): 473-474.
Citation: ZHONG Jin-yeng. Analysis of Electrophoresis on the Serum Proteins of Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(4): 473-474.

Analysis of Electrophoresis on the Serum Proteins of Rhesus Monkey (Macaca mulatta)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1982-12-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yue Lan, Jiao Wang, Qiao Yang, Rui-Xiang Tang, Min Zhou, Guang-Lun Lei, Jing Li, Liang Zhang, Bi-Song Yue, Zhen-Xin Fan. Blood transcriptome analysis reveals gene expression features of breast-feeding rhesus macaque (Macaca mulatta) infants. Zoological Research, 2020, 41(4): 431-436.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.044
  [2] Shi-Hao Wu, Zhi-Xing Liao, Joshua D. Rizak, Na Zheng, Lin-Heng Zhang, Hen Tang, Xiao-Bin He, Yang Wu, Xia-Ping He, Mei-Feng Yang, Zheng-Hui Li, Dong-Dong Qin, Xin-Tian Hu. Comparative study of the transfection efficiency of commonly used viral vectors in rhesus monkey (Macaca mulatta) brains. Zoological Research, 2017, 38(2): 88-95.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.015
  [3] GUO Xiang-Yu, JIN Li-Fang, JI Shao-Hui, JI Wei-Zhi. Rhesus monkey (Macaca mulatta) muller cells exhibit retinal stem/progenitor cell features in vitro. Zoological Research, 2011, 32(6): 611-616.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06616
  [4] ZHANG Xiu-zhen CAI Ke-jun WANG Shu-fen HU Zhi-xing PEI Yi-jing JI Wei-zhi , *. Preparation of Rabbit Anti-Human PBMC Antiserum and Rabbit Anti-Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spleen Cell Antiserum and Their Application in Isolating Human and Monkey Inner Cell Masses. Zoological Research, 2006, 27(1): 48-53.
  [5] CAI Ke-jun, LI Ya-hui, LI Jian, HE Xie-chao, JI Wei-zhi. Effects of Extenders Varying in Osmolality on Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spermatozoa Cryopreservation. Zoological Research, 2005, 26(3): 305-310.
  [6] SI Wei, LI Ya-hui, GUAN Mo, JI Wei-zhi. Cryoprotective Effect of Four Penetrating Cryopro tectants on Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spermatozoa Cryopreservation. Zoological Research, 2004, 25(1): 32-36.
  [7] LI Xi-long, SI Wei, WANG Hong, ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi. Function of Sugars During Cryopreservation of Rhesus Macaque (Macaca mulatta) Spermatozoa. Zoological Research, 2002, 23(3): 205-209.
  [8] JIANG Xue-long, WANG Ying-xiang, MA Shi-lai. Taxonomic Revision and Distribution of Subspecies of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) in China. Zoological Research, 1991, 12(3): 241-247.
  [9] XU Jin-ju, TANG Cheng-kui, TANG Shzo-zong. A Analysis of Electrophoresis on the Serum Protein of Rhesus Monkey (Presbytis francoisi). Zoological Research, 1991, 12(1): 47-48.
  [10] JIANG Hai-sheng, FENG Ming, LIN Shu-ran. Preliminary Investigation on Communication Behavior of Rhesus Monkey Macaca mulatta in Filed. Zoological Research, 1990, 11(4): 303-309.
  [11] Ji weizhi, Zou rujin, Yanye, Yang keqing, Wu guangyin, Wang bolin, Kong lin. Study on secretion of sex steroids of Rhesus monkey (Macaca mulatta) in menstrual cycles. Zoological Research, 1988, 9(1): 29-36.
  [12] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan. Some Observations on an Albino Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1984, 5(1): 21-23.
  [13] LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, CAO Xiao-mei. A Preliminary Comparison of the Homolog of Trypsin-Giemsa Banding of Chromosomes Among man,Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae) and Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(2): 177-181.
  [14] DING Zheng-liang, LIN Ji-qiang, HU Shu-zhen. Biochemical,Hematological and Immunological Reference Values in the Laboratory-USE Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(3): 267-278.
  [15] , , . A Preliminary Study on the SCE Frequency Induced by Mitomycin-C in Leucocytes of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Injected With Aflatoxin B1 and Hepatitis B Virus. Zoological Research, 1982, 3(4): 479-480.
  [16] , , , . Assay of Normal Values of the Serum Lipids in Macaca mulatta. Zoological Research, 1982, 3(2): 209-212.
  [17] ZOU Shu-qang, CHEN Ying-feng. Chromosome study of an Albinal Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(3): 294-294.
  [18] JIANG Lun-fu, CHEN Yuan-chi. Preliminary Studies on the Relationship Between the Snake Classification and its Venom and Serum Proteins Ⅰ.Electrophoretic Analysis of the Venoms and Serum Proteins of Snakes. Zoological Research, 1981, 2(zk): 161-163.
  [19] CHIN Tian-sheng, ZHANG Ho-jun, HUANG Shou-jin, PAN Han-peng, LU Ming-yi, TANG Qi-quan. Bxamination of Endoparasites on Chinese Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta). Zoological Research, 1980, 1(4): 553-558.
  [20] ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang. Studies on the Dermatoglyphics of the Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1980, 1(3): 287-296.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (181) PDF downloads(2) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return